Vragen en antwoorden over mantelzorgveteranen

Antwoord college

Geachte leden van de PvdA Groenlinks,

Bedankt voor uw vragen. In deze brief geven wij u antwoord op deze vragen. De beantwoording is integraal afgestemd. Hieronder volgen de door u gestelde vragen dikgedrukt, daaronder vindt u ons antwoord.

1. Het steunpunt mantelzorg is er voor de ondersteuning van mantelzorgers. Maakt de ondersteuning van mantelzorgveteranen onderdeel uit van de werkopdracht? Steunpunt Mantelzorg is ondergebracht bij Contour de Twern en ondersteuning van mantelzorgveteranen is geen specifiek onderdeel in de werkopdracht.

2. Als dat niet het geval is, deelt u dan de zorg van de fractie PvdAGL dat mantelzorgveteranen ook ondersteuning nodig hebben en onderdeel zouden moeten uitmaken van de opdracht? Het college deelt de zorg dat mantelzorgveteranen ook ondersteuning nodig kunnen hebben op het moment dat er een einde is gekomen aan de mantelzorgperiode. Het Steunpunt Mantelzorg is de afgelopen paar jaar erg actief geweest in het opzetten van een netwerk en/of activiteiten rondom mantelzorg. Hierdoor is er contact met en oog voor de mantelzorger in zijn totale omvang, waaronder mantelzorgveteranen en jonge mantelzorgers. Mantelzorg komt in alle levensfasen voor. Binnen gemeente Boxtel wordt een levensfasebewust beleid ontwikkeld. Het levensfasebewust beleid bevat ondersteuningsmaatregelen voor alle kwetsbare burgers in onze samenleving. Het doel is om met leden van de diverse klankbordgroepen, vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit het veld en samen met de burgers een actieprogramma te formuleren.

Niet iedere mantelzorgveteraan is kwetsbaar. In de maatschappelijke opdracht is de zorg voor kwetsbare groepen al gewaarborgd. Daarom wordt het onderwerp niet als specifiek onderdeel in de maatschappelijke opdracht aan Contour de Twern opgenomen. De gemeente is als regievoerder bij de overleggen van Steunpunt Mantelzorg en Levensfasebewust beleid betrokken en wij zullen het specifieke onderwerp ‘mantelzorgveteranen’ het eerstvolgende overleg agenderen. In dat overleg zullen we bekijken welke acties we specifiek nog meer kunnen ondernemen om het thema mantelzorgveteranen de aandacht te geven.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Boxtel, De secretaris, De burgemeester, drs. H.A.M. van Berkel M. Buijs Aan: College van B&W

 

 

Vragen fractie

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 37 RvO betreffende mantelzorgveteranen

Boxtel, 3 november 2017

Geacht college,

In de aanloop naar de Dag van de Mantelzorg op 10 november a.s. willen wij uw aandacht vragen voor de positie van de zogeheten mantelzorgveteranen.

Mantelzorg is meer en meer een vanzelfsprekend onderdeel aan het worden van onze zorgstructuur. Het aantal plaatsen in instellingen neemt af, zorg en opvang in de wijk en buurt neemt toe. Mantelzorg is een afhankelijke variabele geworden in het overheidsbeleid? Mantelzorgers doen het werk graag omdat het werk betekenisgevend is en voldoening geeft, maar tegelijkertijd trekt het een zware wissel op ‘het gewone leven’.

Om mantelzorgers te ondersteunen hebben we het steunpunt mantelzorg in het leven geroepen. Het is goed om te zien dat het steunpunt aan de behoeften voldoet en meer mensen er gebruik van maken.

Intussen groeit de vraag: wat, als er een eind komt aan de mantelzorgcarriere? In plaats van het ‘gewone leven ‘ weer op te pakken, zijn helaas veel mantelzorgers dat volledig ontwend. Sociale contacten zijn opgeschort of verloren. Mantelzorgers komen terecht in een dubbel verlies: van de naaste, van een betekenisvolle periode, en ook van het eigen leven met werk of sociale contacten en het vermogen om zinvol vorm te geven aan het eigen leven. Daardoor hebben we tegenwoordig te maken met mantelzorgveteranen die een verhoogd risico lopen op isolement en gezondheidsklachten.

Op grond van het voorgaande leggen wij de volgende vragen aan u voor.

 1. Het steunpunt mantelzorg is er voor de ondersteuning van mantelzorgers. Maakt de ondersteuning van mantelzorgveteranen onderdeel uit van de werkopdracht?
 1. Als dat niet het geval is, deelt u dan de zorg van de fractie PvdAGL dat mantelzorgveteranen ook ondersteuning nodig hebben en onderdeel zouden moeten uitmaken van de opdracht?

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

november 4, 2017

1 Reactie

 1. De Overheid maakt misbruik van mantelzorgers
  De gevolg van twee jaar decentralisatie in de zorg 
  Terneuzen 02/02/2018

  Geachte heer,
  Hugo de Jonge Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president
  Mantelzorg wordt geregeld in verschillende wet- en regelgeving die op zichzelf niets met elkaar te maken hebben, maar de gevolgen en de problematiek van de mantelzorg an sich en van de specifieke wetgeving wel versterken. Voor de volgende vijf punten, die ik nader toe zal lichten, wil ik uw aandacht vragen:
  1. Persoonlijke situatie
  2. Het afschuiven van verantwoordelijkheden als gevolg van decentralisatie
  3. Loonverlies Stapeling Eigenrisico & Eigenbijdrage
  4. De zogenaamde morele plicht van de mantelzorger
  5. Het recht op zorg en de strafbaarheid van risicovolle handelingen
  6. De spanning tussen werk en (mantel)zorg

  1.Persoonlijke situatie

  Al tweeëntwintig jaar zorg ik voor mijn zieke vrouw. De zorgvraag varieert van veel tot zeer intensief en omvat minimaal 1591 uur per jaar. Dit doe ik noodgedwongen naast een werkweek van 32 uur. De mantelzorgtaken, die de overheid van dierbaren verwacht, heb ik altijd met veel liefde op mij genomen. Altijd heb ik de hoop gehad dat mijn vrouw beter zou worden, maar dit is helaas vooralsnog niet het geval. Door de wet- en regelgeving omtrent mantelzorg ben ik de taken gaan ervaren als een mentale en fysieke roofbouw op mijn lichaam. Mantelzorgers worden financieel gemanipuleerd om de zorg te leveren. Het is de wetgeving en niet de wil van mantelzorgers die de combinatie van werken en intensieve mantelzorg onmogelijk maakt. De overheid stuurt, door middel van wet- en regelgeving, haar burgers om mantelzorg te leveren. Dit is in tegenstelling tot de algemene opinie niet gebaseerd op altruïsme, maar is simpelweg een businessmodel van de overheid dat haar veel geld oplevert. De geschatte waarde van mantelzorg is dan ook zeven miljard euro per jaar. Zeven miljard euro door burgers zorgtaken te laten verrichten die eigenlijk door de overheid geregeld zouden moeten worden. De huidige wet- en regelgeving omtrent mantelzorg is niet menselijk. De combinatie van intensieve mantelzorg en werk ervaar ik als slopend en onhoudbaar.

  Als ik één van de vele mantelzorgers ben met dit probleem, dan kan ik nooit de enige zijn. Naast mij zijn er nog 435.755 andere mantelzorgers in Nederland die zich zwaar overbelast voelen. Het is de wet en regelgeving die mij ziek maakt, alle verantwoordelijkheden en kosten worden afgeschoven op de mantelzorger. Middels deze brief wil ik u erop wijzen dat de visie van de overheid dat mantelzorg een morele plicht is, en derhalve van dierbaren verwacht wordt, is uitgegroeid tot een immorele plicht die leidt tot het faillissement van een huishouden en het ziek maken van de verlenende mantelzorgers.

  2.Het afschuiven van verantwoordelijkheden als gevolg van decentralisatie

  Van drang naar dwang in de informele zorg.
  Voor mensen verandert het nodige als per 1 januari 2015 verantwoordelijkheden in het veld van zorg en ondersteuning bij gemeenten komen te liggen. Het contact tussen burger en overheid wordt dichterbij georganiseerd, zodat de ondersteuning beter en meer op maat kan worden geboden. De eigen kracht van de burger en zijn netwerk komen meer centraal te staan, met oog voor wat iemand zelf kan. Gemeenten leveren kwalitatief goede ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. Hiervoor is een zorgvuldige transitie en transformatie naar de nieuwe Wmo 2015 noodzakelijk. In dit plan worden de activiteiten beschreven die erop gericht zijn dat burgers, weliswaar op een andere manier, adequate ondersteuning blijven ontvangen.

  3.Loonverlies, Stapeling Eigenrisico & Eigenbijdrage

  Er is geen werkbare verlofregeling voor mantelzorgers die langdurige zorg leveren aan partner of kind ,daardoor is er sprake van buitensporig loonverlies. De zorg voor mijn zieke vrouw duur al tweeëntwintig jaar en is geen planbare zorg, de zorg varieert van veel tot intensief en omvat 1591 uur zorg per jaar, dit doe ik noodgedwongen naast een werk week van 32 uur omdat er geen passende oplossing is binnen de reguliere formele zorg i.v.m. de niet planbaarheid van de zorgvraag. De 32 uur is 1dag dat ik per week noodgedwongen minder ben gaan werken, met bijbehorend loonverlies van 20%.

  loonverlies van 20%. € 14.770 bruto per jaar
  Stapeling eigenrisico & eigenbijdrage € 13.451 netto per jaar.

  4. De zogenaamde morele plicht van de mantelzorger

  Volgens de overheid is het verlenen van mantelzorg een morele plicht. Aangezien een morele plicht niet afdwingbaar is, heeft de overheid in verschillende wet- en regelgeving een drempelbeleid geïntroduceerd om mantelzorg te sturen, te stimuleren en te garanderen. Dit drempelbeleid houdt in dat de overheid de mantelzorgers bewust op afstand weet te houden, zodat de zorgvraag naar de overheid toe vanzelf stopt. Hierbij heeft de overheid de betrokkenheid tussen mantelzorgers en hun dierbaren ingecalculeerd. De zorg voor een dierbare wordt uiteindelijk toch wel gedaan, omdat het om een dichtbij staande persoon gaat en/of zich afspeelt in een thuissituatie. De overheid maakt met het drempelbeleid bewust misbruik van de persoonlijke band die mantelzorgers met hun dierbaren hebben. Het beleid van de overheid dat mantelzorg een morele plicht is, is immoreel. Dit is dan ook de grens waar morele plicht overgaat in baatzuchtig en immorele maakbaarheid van mantelzorg door de overheid, om zo de besparing doelstellingen te halen. Immoreel handdelen kenmerkt zich al dan niet door bewust of onbewust overschrijding van grenzen. Bij bewuste overschrijding van grenzen maakt de overheid zich schuldig aan een strafbaar feit, onderzoeken laat zien dat mantelzorg ziek maakt, er is dus vast te stellen dat de overheid zich schuldig maakt aan het ontwikkelen ziekmakend beleid met een baatzuchtig en immoreel karakter. Voor de onbewust overschrijding van grenzen is een reparatie van de wet en regelgeving nodig tot een verantwoord en evenwichtig balans om de berijdbaarheid van mantelzorg te garanderen.
  Grenzen aan mantelzorg zijn,
   Persoonlijke grenzen ( Grens is bereikt )
   Relationele grenzen ( Grens is bereikt )
   Functionele grenzen ( Grens is bereikt )
   Financiële grenzen ( Grens is bereikt )
   Juridisch en wettelijke grenzen ( Grens is bereikt )

  5. Het recht op zorg en de strafbaarheid van risicovolle handelingen
  Het recht op zorg is zowel in nationale wetgeving als internationale wetgeving geregeld. In de grondwet wordt er geen onderscheid gemaakt tussen formele of informele ziekte. Hierdoor heeft de overheid de last en de plicht om de grondwet op dezelfde wijze toe te passen binnen wat de overheid informele zorg oftewel mantelzorg noemt, aangezien de wet zegt dat bij ziekte de patiënt het recht heeft op de hoogste van kwaliteit van zorg. Helaas voldoet mantelzorg niet aan het recht op de hoogste kwaliteit van zorg. Mantelzorgers kunnen simpelweg niet dezelfde zorg aanbieden als professionals. Er zijn geen kwaliteitseisen voor mantelzorg en er is ook geen toezicht op. De kans dat het fout gaat bij mantelzorg is derhalve aanzienlijk groter dan bij formele zorg. De vraag is niet of het fout gaat, maar wanneer en hoe vaak?
  Tevens kan mantelzorg leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid in geval van een medische fout door de mantelzorgverlener. Het klassieke beeld dat mantelzorg alleen het aantrekken van steunkousen inhoudt klopt allang niet meer, mantelzorg houdt ook het uitvoeren van risicovolle handelingen in. Hieronder valt zelfs het geven van medicijnen door middel van injecties. De mantelzorger verleent de zorg en de daaronder vallende risicovolle handelingen onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in het speelveld van informele (mantel)zorg waarin niets geregeld is. De kans dat de patiënt door een fout van de mantelzorger overlijdt is niet uit te sluiten. Wanneer dit gebeurt, is de mantelzorger verantwoordelijk en bij wet aansprakelijk. Het is buitengewoon onverantwoordelijk dat de overheid mantelzorg stimuleert en van haar burgers verwacht, wanneer de mantelzorger de risicovolle handelingen onbewust en onbekwaam uit moet voeren en daardoor onbewust onveilig handelt. Dit is een uiterst onwenselijke situatie en een gevolg van het gebrek van zorgverlening door de overheid.(De hoogste van kwaliteit van zorg volgens definitielijst overheid)

  6. De spanning tussen werk en (mantel)zorg

  Werk & Zorg met bijbehorende inkomsten effecten
  Er is een duidelijke spanning tussen werk en mantelzorg. Het persoonsgebonden budget (PGB) en bijzondere verlofregelingen zijn niet toereikend. Er is sprake van een hiaat in de PGB-wetgeving, waardoor er gekozen moet worden tussen werk of zorgen voor een dierbare. Wanneer er sprake is van bovennormale intensieve zorg (langer dan drie maanden acht uur per week zorg) kan er een PGB worden aangevraagd. Hierbij verandert de status van mantelzorger naar betaalde informele zorgverlener. Daardoor is er andere wet- en regelgeving van toepassing met bijbehorende gevolgen.

  In het specifiek van belang is de arbeidstijdenwet. Een budgethouder is werkgever en wordt derhalve geacht zich aan de arbeidstijdenwet te houden. Dit betekent dat een werkende informele zorgverlener in zijn thuissituatie in conflict komt bij het leveren van niet-planbare bovennormale zorg. In het volgende rekenmodel, wat op mij van toepassing is, zal ik laten zien waarom de combinatie van werk en bovennormale zorg niet mogelijk is.

  Wat als de keuze werk in combinatie betaalde pgb zorg is.

  Minimaal zorguren per jaar 1591 ÷52 weken = 30.5 uur per week
  Som werkuren + zorguren = minimaal 70.5 uur per week een jaar lang

  Wat zeg de wet arbeidstijdenwet over werk in combinatie betaalde pgb zorg,
  Het totaalaantal werkuren komt op 70,5 uur per week uit. Dit is ruim boven het maximum van 48 uur per week, zoals bepaald in de arbeidstijdenwet. Volgens de arbeidstijdenwet moet de totale som van werk en zorguren binnen de totaaluren van de arbeidstijdenwet vallen, anders is het niet mogelijk om aanspraak te maken op het PGB. Bij overschrijding van het maximaal aantal werkuren wordt het PGB stopgezet en kan er zelfs sprake zijn van volledige terugbetaling van het tot dan toe ontvangen bedrag. Tevens mag een werkdienst volgens de arbeidstijdenwet niet meer dan 12 werkuren duren, terwijl mantelzorg doorlopend 7 dagen per week 24 uur per dag kan zijn. Er moet dus een keuze worden gemaakt tussen werken of zorgen voor een dierbare.

  Wat als de keuze is gevallen op het verlenen van betaalde PGB-zorg aan een dierbare? De consequenties zijn niet mals:
  – De mantelzorger heeft geen inkomen meer als degene waarvoor gezorgd wordt, opgenomen wordt of ten overlijden komt
  – De mantelzorger heeft bij werkloosheid niet altijd recht op WW of bijstand
  – De mantelzorger krijgt geen geld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid
  – De mantelzorger bouwt geen pensioen op
  – De mantelzorger moet over het inkomen inkomensbelasting betalen
  – De mantelzorger moet zich houden aan de Arbowetgeving wat inhoudt dat er niet meer 48 uur per week gewerkt mag worden in een periode van 16 weken
  – Als de mantelzorger zelf ziek wordt is er niet zomaar vervanging
  – De mantelzorger moet ook zelf de administratie regelen

  Al met al, door gebrek aan samenhang en afstemming van verschillende wetgeving ben ik als mantelzorger in financiële, emotionele en fysieke problemen terecht gekomen. Alle instanties waarbij ik heb aangeklopt, kijken alleen binnen hun eigen beleidsverantwoordelijkheid en vertellen mij dat daar hun medewerking stopt. Er lijkt zowel binnen de lokale als de centrale overheid geen zicht te zijn op de mantelzorgproblematiek die veroorzaakt is door verschillende beleidsmaatregelingen die elkaar tegenwerken en elkaars problematiek versterken. Ik hoop op uw medewerking en ik ben bereid om het een en ander dan wel telefonisch, schriftelijk of persoonlijk toe te lichten.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

  En zie uw reactie met belangstelling tegemoet,

  Hoogachtend,

  Egbert van Es
  Vraag
   Hoeveel is morele plicht in …… tijd?
   Hoeveel is morele plicht in …….geld?
  • Loonverlies €…………………. hoeveel is verantwoord?
  • Verlies van sociale zekerheid €…………………. hoeveel is verantwoord?
  • Eigenrisico €…………………. hoeveel is verantwoord?
  • Eigenbijdrage €…………………. hoeveel is verantwoord?
   Hoeveel zijn de grenzen van de mantelzorger waard bij wet wanneer deze zijn aangegeven,
  • Persoonlijke grenzen
  • Relationele grenzen
  • Functionele grenzen
  • Financiële grenzen
  • Juridisch en wettelijke grenzen

   Drempelbeleid en belangenverstrengeling van de gemeente staat toegang tot ondersteuning vanuit de WMO in de weg ?
   De indirecte dwang om een keuze te makken tussen werk of zorg is het faillissement van een huishouden ?

  Aangifte :Schending van grondwet door lokale en centrale overheid
  Gelede schade: financiële, emotionele en fysieke schade
  Van: Bericht vanuit Politie.nl
  Verzonden: donderdag 8 februari 2018 08:34
  Aan: e.m.vanes1@tele2.nl
  Onderwerp: Bevestiging van de verzending van een formulier vanuit http://www.politie.nl

  Geachte heer, mevrouw,

  Bedankt voor uw bericht. De politie bevestigt hierbij de ontvangst van uw bericht.

  Uw referentienummer is: XXXXXXXXXXXXXX

  LET OP: U kunt niet antwoorden op deze e-mail.
  Voor vragen of aanvullingen kunt U een bericht sturen via de formulieren op http://www.politie.nl, of telefonisch contact opnemen met de politie: 0900-8844.

  Met vriendelijke groet,

  Politie

  Van: Egbert van Es [mailto:e.m.vanes1@tele2.nl]
  Verzonden: zondag 11 februari 2018 08:16
  Aan: ‘info@mensenrechten.nl’
  Onderwerp: De gevolg van twee jaar decentralisatie in de zorg

  Beantwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *