Antwoorden vragen fietsveiligheid

Vraag obv Reglement van Orde Onderwerp: Beantwoording vragen art 37 RvO Fietsveiligheid

Geachte fractie, Wij ontvingen op 4 februari 2019 uw vragen ex artikel 37 RvO over de fietsveiligheid in Boxtel. Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

1. Bent u het met ons eens dat het hoge aantal kilometers van 50 km-weg zonder gescheiden fietspad voor Boxtel een extra risico vormt?

Daar zijn we het niet helemaal mee eens. Deelnemen aan het verkeer is immers voor alle verkeersdeelnemers nooit zonder risico. Natuurlijk proberen we, om fietsers te beschermen, de hoofdfietsroutes te scheiden van autoverkeer. Denk hierbij aan de vele fietsroutes door de wijken Oost en Munsel.

2. Om de veiligheid te vergroten is het noodzakelijk om langs 50 km wegen afzonderlijke fietspaden aan te leggen. Bent u het daarmee eens? Welk meerjarenbeleid hebt u voor ogen om dit te realiseren?

Onder ideale omstandigheden zijn we het daar uiteraard mee eens. Met behulp van de visie MOVE’31 proberen we integraal voor beide mobiliteiten auto en fiets een goede, en waar mogelijk eigen plaats te vinden in de wegenstructuur (meerjarenbeleid). Daarbij proberen we de auto meer aan de buitenkant te krijgen om zo meer ruimte voor de fiets te creëren binnen het stedelijk gebied.

3. Eveneens om de veiligheid te vergroten is het noodzakelijk om zoveel mogelijk 30 km wegen te realiseren: “30 km is de nieuwe 50 km”.Bij 50 km wegen is oversteken van kinderen een veel groter risico dan bij 30 km wegen. Denk aan de Baroniestraat. Bent u het daarmee eens? Welke meerjarenbeleid hebt u voor ogen om dit – zoveel mogelijk 30 km wegen – te realiseren?

Het aantal 30 km wegen in Boxtel heeft volgens de beleidslijnen nagenoeg het maximum bereikt. Met het instellen van een 30 km zone rondom de Molenwijkseweg, Essche Heike en op wat langere termijn (na PHS), ook het buurtschap Kalksheuvel, is elke woonwijk van dit snelheidsregime voorzien. Indien we de overige (hoofdwegen) ook naar 30 km wegen gaan brengen heeft dit consequenties voor de doorstroming en bereikbaarheid. Vooralsnog houden we de huidige categorisering van wegen aan en gaan we met MOVE’31 de nieuwe categorisering in beeld brengen.

2 Tegen de achtergrond van fietsveiligheid leggen we u ook de volgende vragen voor:

1. Hoeveel ongevallen, waarbij fietsers betrokken waren, zijn er in de gemeente Boxtel geregistreerd in 2015, 2016 en 2017?

Er zijn in die periode in totaal 20 ongevallen met fietsers geregistreerd.

2. Is het juist dat fietsongevallen slechter worden geregistreerd dan ongevallen met automobilisten en voetgangers? Is duidelijk waardoor dit wordt veroorzaakt?

In de afgelopen jaren zijn vanwege taakstellingen bij politie de ongevallenregistraties, zowel met fiets als met auto, onvoldoende consistent bijgehouden. Er is daarom geen betrouwbaar beeld van de trends. Wel vindt er al kwaliteitsverbetering plaats in de ongevallenregistraties. Landelijk worden pogingen ondernomen om meerdere bronnen, waaronder verzekering- en ziekenhuisregistraties, te combineren om betere conclusies hierover te trekken. In veel gevallen is het zo dat de ernst van de afloop van een ongeval bepalender voor registratie is dan de betreffende vervoerswijze(n).

3. Is vervolgens de veronderstelling juist dat er meer ongevallen met fietsers plaatsvinden dan uit cijfers duidelijk wordt?

We durven die stelling wel te onderschrijven. Eenzijdige ongevallen of onderlinge afhandeling (bijvoorbeeld door een overstekende hond) zonder registratie zullen er zeker zijn. Er zijn vele mogelijkheden te bedenken waarover inderdaad geen registratie plaats vindt.

4. Is er op basis van de geregistreerde ongevallen met fietsers een trend waarneembaar – in de zin van af-of toename?

Het aantal geregistreerde ongevallen met fietsers in de gemeente Boxtel is te klein om hier een duidelijke trend te zien. Landelijk is sprake van een toename van fietsongevallen, waarbij opvallend veel met elektrisch aangedreven fietsen. Dat is verklaarbaar omdat deze fiets steeds meer in zwang raakt.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Boxte

Vaardigheden

Gepubliceerd op

maart 14, 2019

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *