Tuintegeltaks

 

De nieuw op te richten fusiegemeente Altena heeft het voornemen kenbaar gemaakt een zogeheten tuintegeltaks als onderdeel op te nemen in de “Beleidsvisie riolering en water”. Dichtgetegelde tuinen nemen minder regenwater op en lozen dus meer op de gemeenschappelijke hemelwaterafvoer. Dat extra gebruik zou dus ook extra belast moeten worden, aldus de verantwoordelijk wethouder.

Klimaat

Door de klimaatverandering is er een toegenomen kans op hoosbuien. Die grote hoeveelheid water moet verwerkt worden. De gemeente verricht allerlei inspanningen om dat vele water op te vangen, om ervoor te zorgen dat straten niet blank komen te staan, kelders droog blijven, mensen droge voeten houden. Maar de gemeente mag bij al die inspanningen ook iets van de inwoners vragen. Een betegelde tuin helpt bij die aanpak niet.

Eigen verantwoordelijkheid

Een moeilijkheid in dit verband is de handhaving, daar zijn we ons van bewust. Op basis van luchtfoto’s kan het aandeel van de tegels vastgesteld worden, dat is een mogelijkheid. Maar deze moeilijkheid moet ons inziens ons er niet van weerhouden om de mogelijkheid van een ‘tuintegeltaks’ in overweging te nemen. Al was het alleen maar om inwoners bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid als tuinbezitter.

Op eigen erf

In de op 11 juli j.l. door onze raad vastgestelde  Duurzaamheidsnota is klimaatmitigatie en –adaptatie een belangrijk thema (blz. 19 vv). Het gemeentelijk rioleringsplan zet stevig in op klimaatadaptatie door het nemen van allerlei maatregelen. Maar ook  van de inwoners wordt een eigen bijdrage gevraagd: “Indien doelmatig draagt de perceelseigenaar een steentje (!) bij door op eigen terrein voorzieningen te treffen voor buffering en verwerking van hemelwater en/of opvang van overtollig grondwater”. (blz. 19). Omgekeerd of negatief geformuleerd: als de perceelseigenaar niet een eigen bijdrage levert voor verwerking van hemelwater en grondwater, komt dat ten laste van de gemeente.

Tuintegeltaks

Tegen deze achtergrond hebben we als fractie PvdA Groenlinks vragen aan het college voorgelegd. Bent u het met ons eens dat als een perceelseigenaar niet een eigen bijdrage levert, dat feitelijk ten laste komt van de gemeente? En als dat zo is, dan moet je ook gaan nadenken over een ‘tuintegeltaks’. Daar gaan we met u als inwoner graag het gesprek over aan: is de tuintegeltaks een goed idee?

 

 

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

7 september 2017