Verkiezingsprogramma PvdA/GroenLinks 2018-2022

Complete versie

 PvdA/GroenLinks, het ware verhaal

Boxtel kan de komende jaren nog beter worden. Maar wel op een duurzame en eerlijke manier. PvdA/GroenLinks heeft daar ideeën over. Over hoe het gemeenschappelijk belang centraal moet staan. En niet de winst op korte termijn.  PvdA/GroenLinks noemt dat het ware verhaal. Over ware winst en ware groei als het om de economie gaat.  Maar ook het ware verhaal over de zorg en het sociale beleid van de gemeente. Over wonen. En last but not least onze visie op verkeer en vervoer: echte oplossingen in plaats van lapwerk.

Wonen

Woningbouw is de sleutel tot het inrichten van de samenleving. Daarmee bouw je aan een levendige, duurzame en sociale gemeenschap.  Zo ziet PvdA/GroenLinks dat.

Bouwen van huizen in Boxtel moet gebeuren vanuit een integrale visie. Dus bouwen in samenhang met veiligheid, mobiliteit, zorg, schoolvoorzieningen en een schone en groene omgeving. Bij de inrichting van de locaties wordt rekening gehouden met routes naar school en de veiligheid voor kinderen en jongeren. Voldoende groen en kansen om duurzaam te leven. Met als uitgangspunt: gasloos en energieneutraal.Bij de transitie naar gasloos en energieneutraal dient vanaf het begin de blijvende betaalbaarheid van de woningen voor de bewoners meegewogen te worden.

Door huizen te bouwen voor starters, senioren, nieuwe gezinnen en nieuwe Nederlanders wordt Boxtel aantrekkelijk voor diverse lagen van de bevolking. Logisch positief gevolg is de komst van  meer (en nieuwe) voorzieningen.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Boxtel een passieve grondpolitiek gevoerd. Die passiviteit was in feite een politiek van het vermijden van ieder (financieel) risico. Het kan echter niet zo zijn dat  een ooit genomen besluit een blok aan het been is op het moment dat je vooruit wilt. De noodzaak om woningen te bouwen is inmiddels zo groot dat Boxtel een actieve grondpolitiek moet gaan voeren en strategische grondaankopen in overweging moet gaan nemen.

Volgens berekeningen zijn de komende tien jaar 1475 nieuwe woningen nodig, 145 per jaar. Dat roept om  actie. Vooral voor starters en senioren. Partners, zoals Ouderen in Regie, verdienen ondersteuning. Zoals ook  verkooppartijen in Liempde die oog hebben voor het algemeen belang en zich redelijk opstellen om samen te komen tot kansrijke bouwplannen of locaties. In de komende collegeperiode moet er minimaal één project tot stand komen in samenwerking met Ouderen in Regie.

Als Boxtel in 2030 energieneutraal wil zijn, ligt er een grote opgave. PvdA/GroenLinks wil dat de aanpak wordt neergelegd in een masterplan. Daarin ook kijken naar de regionale en landelijke mogelijkheden. De energietransitie vraagt om krachtig leiderschap.

PvdA/GroenLinks onderschrijft de wens van de Huurders Belangen Vereniging Boxtel om 30 procent in de sociale huursector te bouwen.

Er komen experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgings- of verpleeghuis in. Nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking worden dicht bij de voor hen noodzakelijke voorzieningen gebouwd.

In de Stationsstraat moet het voor eigenaren mogelijk gemaakt worden om leegstaande winkelpanden om te bouwen tot woningen.

Economie

Naar een duurzame economie

Duurzaamheid in het DNA van Boxtel. Als vanzelfsprekend handelen door onze inwoners. Het thema duurzaamheid mag en moet doordringen tot in de haarvaten van de samenleving en aanwezig zijn op alle terreinen van het leven: wonen, werken, verblijven, recreëren, leren. Wij vinden dat Boxtel nog verder tot een duurzame economie moet uitgroeien. Als aanzet voor een innovatieve economie: nieuwe concepten, nieuwe ondernemingen. Vorst B biedt ruimte voor uitwerking van zo’n concept.

Het gaat om WARE WINST: winst niet zozeer uitgedrukt in geld, maar in de bijdrage van iedere onderneming aan de samenleving. Het gaat om WARE GROEI: een groei die bijdraagt aan het geluk van mensen en de welvaart en het welzijn in de samenleving. Zo ziet PvdA/GroenLinks het begrip duurzame economie: het zorgvuldig beheren en verdelen van welvaart en welzijn ten behoeve van ons allen. Een goed leven voor ons allen binnen de ecologische grenzen van de Aarde.

PvdA/GroenLinks wil dat de gemeente Boxtel een Gemene Goed Balans gaat opmaken voor de gemeentelijke organisatie. Gemeentelijk beleid is meer dan een sluitende financiële begroting. In zo’n balans komen aspecten aan bod als de impact van gemeentelijk beleid op de kwaliteit van leven nu en voor de volgende generaties, de aandacht voor menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid.

Dit is wat wij willen:

 • een jaarlijkse uitvoeringsagenda om uitvoering te geven aan de in juli 2017 vastgestelde Duurzaamheidsvisie 2030’en de ‘uitvoeringsagenda 2017-2022’ en een tweejaarlijkse evaluatie
 • bedrijven op het industrieterrein roepen we op veel meer te doen aan duurzame energie. Bedrijven die de tijdgeest verstaan en over willen gaan naar verduurzaming van hun activiteiten op het terrein van energie, grondstoffenbeheer en circulaire economie willen we stimuleren en ondersteuning bieden
 • we streven op korte termijn in een woonwijk naar een proef met het opslaan van elektriciteit uit zonne-energie in accu’s. De overdag opgewekte zonne-energie hoeft dan niet teruggeleverd te worden aan het net
 • verdere uitbouw van De Kleine Aarde als broedplaats van een moderne duurzame samenleving (wonen, voeden, leren)
 • Greentech, als startpunt voor nieuwe bedrijvigheid op Vorst B, als uitbouw van nieuwe duurzame economie
 • overleg met de Verenigingen van eigenaren, de VVE’s, om te komen tot een plan van aanpak over de energiehuishouding
 • geboortebomen: een jaarlijkse gebeurtenis waarbij ouders een boom planten ter gelegenheid van de geboorte van een kind
 • in samenwerking met St-Joseph komen tot energiebesparing van huurwoningen, waardoor grote groepen inwoners minder energielasten hebben
 • een pilot ontwikkelen: een wijk schakelt binnen vijf jaar over op elektriciteit (waarbij het gasnet verdwijnt), inclusief vergaande isolatie van alle woningen
 • gemeente spant zich in om bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie te besparen en te verduurzamen (faciliteren en verbinden)
 • met voortvarendheid de uitkomst van de proef omgekeerd inzamelen vertalen in beleid voor geheel Boxtel
 • de agenda op weg naar een afvalloos Boxtel uitvoeren: het terugbrengen van het restafval tot een minimum
 • streven naar een grondstoffenkringloop

Zorg en gezondheid

PvdA/GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen. Via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt moet er een goed sociaal vangnet zijn. Boxtel laat mensen niet in de steek.

PvdA/GroenLinks vindt dat ook ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Het doel van zorg is dat iedereen optimaal kan meedoen in de maatschappij.

Sinds 2015 ligt de uitvoering van de WMO, de Participatiewet en de Jeugdzorg in handen van de gemeente (transitie). Boxtel heeft laten zien die taken goed uit te kunnen voeren. Maar nu moet er systematisch een verbetering doorgevoerd worden: ontschotting, integrale aanpak, samenwerking. (transformatie)

 • ontschotting: de schotten tussen de drie wetten verwijderen, toewerken naar een integrale aanpak

Dat betekent:

 • maatwerk: het moet voor professionals mogelijk zijn om voorbij de regels te kijken en meer vanuit de behoefte van de hulpvrager te handelen (vraaggericht werken). Er moet ruimte zijn voor experimenten om als hulpverlener creatief te zijn en tijdig en adequaat in te spelen op de hulpvraag
 • de samenwerking tussen de zorgverleners moet beter
 • we accepteren geen wachtlijsten voor zorg en jeugdhulp (incl. jeugd-ggz)
 • er komt een expliciete innovatieagenda en –strategie die gericht is op het sociaal domein

 

 

Armoede is absoluut onaanvaardbaar. Dus ook in Boxtel. Er moet geld worden vrijgemaakt om armoede te bestrijden.

In  de schuldhulpverlening wil PvdA/GroenLinks meer dan tot nu toe inzetten op het voorkomen van schulden en een tijdige aanpak. Dat moet het meestal uitzichtloze en frustrerende traject van zich opstapelende schulden, een berg papieren en  een oerwoud aan instanties voorkomen. De taken van het incassobureau, de schuldsanering en de schuldhulpverlening moeten onder één dak komen.

Ten aanzien van jeugdzorg: verhoging van het aantal pleeggezinnen. Profiteren van de deskundigheid van Boxtelse pleegouders en het opzetten van een netwerk pleegzorg

Er zijn jeugdcoaches nodig die naast jongeren gaan staan en hen begeleiden. Wij denken aan dagbesteding voor jongeren in Boxtel. We willen dat er geld wordt vrijgemaakt om stageplekken voor jongeren mogelijk te maken en hen  te begeleiden (vooral ook in de gemeentelijke organisatie).

We willen dat er niet óver jongeren wordt gesproken, maar mét hen. Dat er bij het Centrum voor Jeugd en Gezin samen met de jongere een behandelplan en een route wordt uitgezet. Zodat jongeren zelf worden uitgedaagd mee te denken en zich te ontwikkelen.

De functie van Brede Scholen Boxtel moet worden  versterkt,  zodat op alle basisscholen de vier brede schoolthema’s (taalontwikkeling, gezond/redzaam gedrag, kunst/cultuureducatie en natuur- en milieueducatie) in samenhang worden uitgewerkt. We willen ict/techniek  als vijfde toevoegen. De kwaliteit moet hoger door per thema professionals in te zetten. Akkoord met de volledige vormgeving van kunst- en cultuureducatie door de Brede School, inclusief muziekonderwijs.

Sociaal-culturele vorming rond (brede) scholen moet zodanig vorm krijgen dat elke jongere de kans krijgt om een compleet, waardevol lid van de gemeenschap te worden. Waarbij gemeenschap ook staat voor vrienden, familie, buurt of wijk. Vorming is nodig opdat de jongere zich kan  zich verplaatsen in een ander, om creatief te kunnen denken en om andere culturen te verstaan. Politiek en gemeente moeten hier meer aandacht voor krijgen.

Vrijwilligers vormen een belangrijke en inmiddels onmisbare schakel in onze samenleving. Zij zijn onderdeel geworden van het gemeentelijk beleid. Denk daarbij met name aan de zorg, maar ook aan sportverenigingen, wijkvoorzieningen enzovoorts. Om hun werk te kunnen doen is het wenselijk dat  vrijwilligers kunnen terugvallen op professionele ondersteuning. Dat geldt zeker voor mantelzorgers en het steunpunt mantelzorgers. PvdA/GroenLinks wenst in dit verband ook aandacht voor mantelzorgveteranen. Een goed voorbeeld in dezen is de stichting Nabij met 85 vrijwilligers die waken en mensen bezoeken, een bestuur van vrijwilligers, en een professionele vrijwilligerscoördinator.

Dankzij de enorme inzet van zo’n 60 vrijwilligers heeft museum Boxtel MUBO zich in de afgelopen drie jaar een prominente plaats in Boxtel weten te verwerven. PvdA/GroenLinks wil steun betuigen aan het voornemen van MUBO om verder te professionaliseren.

Het bestrijden van eenzaamheid vraagt meer dan ooit om een gezamenlijke aanpak. Wij vinden het de taak van de gemeente om de samenwerking tussen de betrokken  partijen (huisartsen, leerkrachten, sociaal team, team jeugd en gezin) tot stand te brengen.

Begeleiding van statushouders stopt zodra ze huisvesting hebben gekregen. PvdA/GroenLinks pleit ervoor de periode van begeleiding te verlengen om te voorkomen dat deze groep in een zwart gat valt.

PvdA/GroenLinks wil dat er de komende jaren gewerkt wordt aan de vorming van netwerken in de buurten en wijken. Ter versterking van de buurt, met het oog op onderlinge zorg, veiligheid, omgeving voor kinderen om op te groeien, bestrijding van eenzaamheid. Het BIN-netwerk moet worden uitgebouwd.  Van belang is dat er binnen een redelijke afstand voor bewoners een ontmoetingsplek of een huiskamervoorziening komt. Een goed voorbeeld is de huiskamer op Hoogheem.  De wijkmakelaars van de gemeente doen wat nodig is en we willen geld voor plannen van bewoners. Vrijwilligers zijn er voor de activiteiten, niet voor het onderhoud. Deze netwerken kunnen ook ontstaan rond een project over gezondheid en leefstijl. Denk aan het afvalscheidinsgsproject Hoogheem. Dit succes kan in andere delen van Boxtel worden overgenomen en uitgebouwd.

De gemeente moet het financieel mogelijk maken dat elke wijk een wijkinformatiepunt krijgt. Een sociale VVV waar mensen dagelijks bij vrijwilligers terecht kunnen voor hun vragen. Sinds de zorghervorming in 2015 zien veel mensen door de bomen het bos niet meer. In Utrecht blijkt dat zo’n sociale VVV met betrekkelijk weinig financiële steun in een behoefte voorziet.

In de wijk Oost serieus kijken naar de mogelijkheden voor dagbesteding in de Rots en de Kinderboerderij en mogelijk de Wilgenbroek. Zorgen voor vervoer van mensen van en naar de dagbesteding. Het voormalig FNV-gebouw (Apollopad/Europalaan) kan ook dienst gaan doen als ontmoetingsplaats, mogelijk in samenwerking met de aanpalende school. PvdA/GroenLinks wil dat er bij de herinrichting van winkelcentrum de Oosterhof een trefpunt komt voor bewoners van Boxtel-Oost.

PvdA/GroenLinks wil dat het mogelijk wordt de capaciteit van gemeenschapshuizen optimaal te benutten. Dus ook in de weekeinden.

 

‘Hangen’ in de openbare ruimte mag. Ook als je jong bent en een petje draagt. Hinderlijk aanwezig zijn niet. PvdA/GroenLinks blijft zich inzetten voor meer contact en dus meer begrip tussen jongeren en andere buurtbewoners. Elke wijk moet een hangplek krijgen met enige voorzieningen  (wifi) op een plek die geen overlast geeft. Jongerencentrum B-Town kan een veel grotere rol spelen bij de begeleiding van jongeren dan nu het geval is. Betrek de jongeren bij het gesprek over hoe het centrum die rol echt kan veroveren.

De gemeente moet een gezondheidsakkoord met sportclubs en ouders sluiten in de strijd tegen het roken door jongeren. Boxtel moet zich aansluiten bij de inmiddels honderd  Jogg-gemeenten. Jogg (jongeren op gezond gewicht) wordt grotendeels door het Rijk gefinancierd en heeft als doel gezondere jongeren te krijgen door een gezonde omgeving. Denk aan eten in school- en sportkantines en kinderdagverblijven.

 

Gezonde lucht

Boxtel is omgeven door een drukke verkeersader, bio-industrie en intensieve landbouw. Het is daarom belangrijk om:

 • intensief (diesel-)verkeer in Boxtel zoveel mogelijk te beperken.
 • gemeentelijke controles op o.a. gaswassers en uitstoot van bedrijven effectief uit te voeren
 • luchtmetingen te blijven doen, bijvoorbeeld langs de A2 in Boxtel-Oost, en deze eventueel te gebruiken om te pleiten voor een maximum-snelheid van 100 kilometer per uur op de A2.

 

Verkeer en vervoer

PvdA/GroenLinks wil minder verkeersdruk voor grotere veiligheid en schonere lucht.

Ons speerpunt: een derde op- en afrit van Boxtel op de A2 bij  Peters Hoek. Daarmee wordt een oplossing mogelijk voor veel problemen zonder allerlei lapwerk. Het gemeentebestuur moet zo snel mogelijk met het Rijk aan tafel voor serieuze onderhandelingen. Meer dan 25 jaar geleden verspeelde Boxtel bij de komst van de Keulse Baan deze afslag. Hoog tijd die historische fout te corrigeren.

De infrastructuur van Boxtel knelt aan alle kanten. Letterlijk zelfs. De bebouwde kom ligt ingeklemd tussen de A2 aan de oostkant en de dubbele spoorlijn aan de westkant. En nog westelijker ligt het  grote bedrijvengebied Ladonk. Iedereen wil zo probleemloos mogelijk van A naar B en terug. Vrachtwagens, personenauto’s,  fietsen. Allerlei verkeersstromen die door elkaar lopen. Met veel overlast als gevolg.

Er moet de komende jaren veel gebeuren om knelpunten op te lossen en toekomstige knelpunten te voorkomen. Ze komen in het mobiliteitsplan Move ’31 waarover de gemeenteraad dit jaar een besluit neemt.

Hoge prioriteit voor PvdA/GroenLinks heeft het verminderen van  de druk op de noord-zuid-as: Eindhovenseweg, Brederodeweg, Bosscheweg.  Daarbij speelt een nieuwe op- en afrit bij Peters Hoek een cruciale rol. Verkeer uit Schijndel dat naar en van de A2 wil heeft dan niets meer te zoeken in de kom van Boxtel. Hetzelfde geldt voor het autoverkeer uit Boxtels grootste woonwijk Boxtel-Oost dat een op- en afrit  dicht bij de deur krijgt en niet meer via de noord-zuidas naar de noordelijke of zuidelijke aansluiting hoeft. Waarmee ook nog eens ettelijke extra kilometers worden bespaard.

Mochten de onderhandeling onverhoopt tot niets leiden, dan blijft onverlet dat er iets moet gebeuren. In dat geval heeft een parallelweg aan de oostzijde van de A2 langs het omleidingskanaal van de Dommel richting Liempdse Barrier onze  voorkeur om het verkeer van en naar de N618 (Schijndel) uit de kom van Boxtel te weren. In het verleden echter bleek die parallelweg  planologisch niet haalbaar. Een verbinding tussen Peters Hoek en de Ketting aan de westkant van de A2 kan een alternatief zijn.  Pal langs de A2 over de Scheidingsweg en na de oversteek van de Dommel aan de rand van Selissen richting het weggetje De Ketting. Daar de aansluiting op de rotonde die is voorzien bij de aanstaande bebouwing van Selissen.

Een tweede maatregel om de druk op de noord-zuid-as te verminderen is het aanpassen van  de Eindhovenseweg ter hoogte van het nieuwbouwplan Hobbendonk (het vroegere Joris Meubelen). Maak daar een onderdoorgang voor fietsers en wandelaars. Trek dat pad achter de Texaco door richting JRL. Zo ontstaat er een veilige fietsverbinding tussen de Liempdseweg en het centrum. Daarmee neemt de fietsdruk op de overbelaste rotonde Fellenoord enorm af.  Om die route in twee richtingen te kunnen gebruiken moet er  aan de oostkant tussen de Dommelbrug en de Liempdseweg  een tweezijdig fietspad komen. Eventueel door te trekken tot de rotonde bij de Keulse Baan.

Via de onderdoorgang van de Eindhovenseweg kan de Lange Loop veilig via Dommelbimd worden doorgetrokken richting Konijnshoolsedreef en Stapelen.  Dan wel het laatste stuk Lange Loop in Boxtel-Oost van wandelpad promoveren tot fiets/wandelpad, zodat fietsers van en naar het centrum kunnen rijden zonder over de gevaarlijke rotonde Fellenoord te hoeven. Bovendien hoeft veel fietsverkeer (ook dat van de populaire knooppuntenroute) dan niet meer over de drukke Robert Schumanlaan en de Hobbendonkseweg.

Het fietsgebruik in Boxtel is in de afgelopen jaren met 40% toegenomen. Niets wijst erop dat die stijging zich niet doorzet. Het is daarom zaak onze infrastructuur (weg, parkeren, stalling) daarop in te richten en er een afzonderlijk budget voor vrij te maken. Om meerdere redenen: fietsen geeft vrijheid in de mobiliteit, bevordert de gezondheid (bestrijding overgewicht), leidt tot meer bestedingen in horeca en winkels  en dringt het gebruik van de auto terug.

 

Toeristisch fietsen

Als het Duits lijntje tot de A2 wordt gebruikt voor de verbreding van de Keulsebaan kan het tracé nooit meer  voor personen- of goederenvervoer worden gebruikt. Dan staat niets meer het plan van de Fietsersbond in de weg: een toeristisch fietspad over het tracé van het Duits lijntje van Boxtel naar Veghel, in navolging van b.v. het Bels lijntje tussen Tilburg en Oud-Turnhout. Sluit ook mooi aan bij plannen Uden/Veghel voor fietspad op hun deel van het lijntje.

Een populair toeristisch fietspad is de Annadreef en Melaniedreef door de Kampina tussen Lennisheuvel en Oisterwijk. Dat pad is te smal, nog geen anderhalve meter. PvdA/GroenLinks pleit ervoor het met een meter asfalt te verbreden, zodat elkaar tegemoetkomende fietsers elkaar veilig kunnen passeren. Kijk b.v. naar de Drunense Duinen waar vergelijkbare paden breder en veiliger zijn.

Elektrisch

Pakketbezorgers met hun bestelbussen zijn in een paar jaar tijd sinds de opkomst van de internetwinkels een vertrouwd beeld in de wijk geworden.  PvdA/GroenLinks wil  de overlast van al die busjes beperken. Ze moeten naar een centraal punt  rijden. Van daaruit zorgen bezorgers met een elektrische auto (fiets mag ook voor de kleine pakketten) voor distributie in het dorp.

En over elektrische auto’s gesproken. Als de groei doorgaat, moet Boxtel nadenken over de inrichting van wegen. Bijvoorbeeld de Europalaan, waar fietsers als mobiele verkeersremmer fungeren. Nu al gevaarlijk, helemaal als steeds meer auto’s onhoorbaar zijn in de rug van fietsers.

 

Voor de korte termijn

Wat betreft PvdA/GroenLinks duldt één knelpunt geen langer uitstel:  de onhoudbare situatie in de Baroniestraat met zijn dagelijkse verkeersinfarcten en de daaruit voortvloeiende beroerde luchtkwaliteit de concentratie fijnstof in Boxtel is 19,7%, in Nederland 18,4%) De afsluiting van de dubbele spoorweg moet op termijn leiden tot vermindering van drukte en stank. Daar kunnen de omwonenden echter niet op wachten. Er moeten snel maatregelen komen om het autoverkeer te ontmoedigen. Te denken valt aan het creëren van een 30-km-zone, het instellen van eenrichtingsverkeer (’s ochtends de ene richting, ’s middags de andere), het anders afstellen van verkeerslichten.

En dan nog dit

Vuurwerk is niet alleen gevaarlijk voor mens en dier, maar vervuilt ook de lucht. We werken toe naar een vuurwerkvrij Boxtel. Bespreekbaar is wat ons betreft dat bij de jaarwisseling op één centrale locatie professioneel vuurwerk te zien is, georganiseerd door de gemeente of (onder voorwaarden) een particulier initiatief.

Lokale politiek en bestuur

De fractie Pvda/GroenLinks vertegenwoordigt twee landelijke politieke partijen in de Boxtelse politieke arena. Terwijl ook lokale partijen een aanzienlijk deel van de raad uitmaken, en wij de vraag naar ons bestaansrecht als klassieke politieke partij niet schuwen, zijn wij overtuigd van onze meerwaarde voor het gemeentelijk bestuur.

Wij constateren de behoefte aan nieuwe vormen van democratische invloed of activiteit. Mensen willen en zijn in staat met een particulier initiatief hun zaken zelf regelen. Wij willen daarbij aanhaken. Tegelijk constateren we dat de gemeenteraad weinig invloed heeft op de gemeenschappelijke regelingen (40% van de begroting).

De vraag naar hoe wij democratisch zeggenschap kunnen houden over onze directe omgeving moet volgens PvdA/GroenLinks nog nadrukkelijker op tafel.  Tegelijk willen we de democratische zeggenschap op regionaal niveau uitbouwen. Meer zeggenschap naar beneden, en meer zeggenschap naar boven. Dus:

 • Meer zeggenschap voor inwoners door op buurtniveau te werken met gelote burgerraden.
 • We willen verbinding met belangrijke particuliere initiatieven die aansluiten bij het gedachtengoed van PvdA/GroenLinks.
 • We willen de democratische zeggenschap inzake de gemeenschappelijke regelingen en regionale trajecten inzake jeugdzorg enz. waar de gemeente Boxtel aan deelneemt, versterken. De raden dienen uitdrukkelijk betrokken te worden bij de besluitvorming op inhoudelijk niveau bij de Veiligheidsregio, Agrifood, ODBN, WSD, jeugdzorg enzovoorts.

 

 

te bouwen is inmiddels zo groot dat Boxtel een actieve grondpolitiek moet gaan voeren en strategische grondaankopen in overweging moet gaan nemen.

Volgens berekeningen zijn de komende tien jaar 1475 nieuwe woningen nodig, 145 per jaar. Dat roept om  actie. Vooral voor starters en senioren. Partners, zoals Ouderen in Regie, verdienen ondersteuning. Zoals ook  verkooppartijen in Liempde die oog hebben voor het algemeen belang en zich redelijk opstellen om samen te komen tot kansrijke bouwplannen of locaties. In de komende collegeperiode moet er minimaal één project tot stand komen in samenwerking met Ouderen in Regie.

Als Boxtel in 2030 energieneutraal wil zijn, ligt er een grote opgave. PvdA/GroenLinks wil dat de aanpak wordt neergelegd in een masterplan. Daarin ook kijken naar de regionale en landelijke mogelijkheden. De energietransitie vraagt om krachtig leiderschap.

PvdA/GroenLinks onderschrijft de wens van de Huurders Belangen Vereniging Boxtel om 30 procent in de sociale huursector te bouwen.

Er komen experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgings- of verpleeghuis in. Nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking worden dicht bij de voor hen noodzakelijke voorzieningen gebouwd.

In de Stationsstraat moet het voor eigenaren mogelijk gemaakt worden om leegstaande winkelpanden om te bouwen tot woningen.

Economie

Naar een duurzame economie

Duurzaamheid in het DNA van Boxtel. Als vanzelfsprekend handelen door onze inwoners. Het thema duurzaamheid mag en moet doordringen tot in de haarvaten van de samenleving en aanwezig zijn op alle terreinen van het leven: wonen, werken, verblijven, recreëren, leren. Wij vinden dat Boxtel nog verder tot een duurzame economie moet uitgroeien. Als aanzet voor een innovatieve economie: nieuwe concepten, nieuwe ondernemingen. Vorst B biedt ruimte voor uitwerking van zo’n concept.

Het gaat om WARE WINST: winst niet zozeer uitgedrukt in geld, maar in de bijdrage van iedere onderneming aan de samenleving. Het gaat om WARE GROEI: een groei die bijdraagt aan het geluk van mensen en de welvaart en het welzijn in de samenleving. Zo ziet PvdA/GroenLinks het begrip duurzame economie: het zorgvuldig beheren en verdelen van welvaart en welzijn ten behoeve van ons allen. Een goed leven voor ons allen binnen de ecologische grenzen van de Aarde.

PvdA/GroenLinks wil dat de gemeente Boxtel een Gemene Goed Balans gaat opmaken voor de gemeentelijke organisatie. Gemeentelijk beleid is meer dan een sluitende financiële begroting. In zo’n balans komen aspecten aan bod als de impact van gemeentelijk beleid op de kwaliteit van leven nu en voor de volgende generaties, de aandacht voor menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid.

Dit is wat wij willen:

 • een jaarlijkse uitvoeringsagenda om uitvoering te geven aan de in juli 2017 vastgestelde Duurzaamheidsvisie 2030’en de ‘uitvoeringsagenda 2017-2022’ en een tweejaarlijkse evaluatie
 • bedrijven op het industrieterrein roepen we op veel meer te doen aan duurzame energie. Bedrijven die de tijdgeest verstaan en over willen gaan naar verduurzaming van hun activiteiten op het terrein van energie, grondstoffenbeheer en circulaire economie willen we stimuleren en ondersteuning bieden
 • we streven op korte termijn in een woonwijk naar een proef met het opslaan van elektriciteit uit zonne-energie in accu’s. De overdag opgewekte zonne-energie hoeft dan niet teruggeleverd te worden aan het net
 • verdere uitbouw van De Kleine Aarde als broedplaats van een moderne duurzame samenleving (wonen, voeden, leren)
 • Greentech, als startpunt voor nieuwe bedrijvigheid op Vorst B, als uitbouw van nieuwe duurzame economie
 • overleg met de Verenigingen van eigenaren, de VVE’s, om te komen tot een plan van aanpak over de energiehuishouding
 • geboortebomen: een jaarlijkse gebeurtenis waarbij ouders een boom planten ter gelegenheid van de geboorte van een kind
 • in samenwerking met St-Joseph komen tot energiebesparing van huurwoningen, waardoor grote groepen inwoners minder energielasten hebben
 • een pilot ontwikkelen: een wijk schakelt binnen vijf jaar over op elektriciteit (waarbij het gasnet verdwijnt), inclusief vergaande isolatie van alle woningen
 • gemeente spant zich in om bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie te besparen en te verduurzamen (faciliteren en verbinden)
 • met voortvarendheid de uitkomst van de proef omgekeerd inzamelen vertalen in beleid voor geheel Boxtel
 • de agenda op weg naar een afvalloos Boxtel uitvoeren: het terugbrengen van het restafval tot een minimum
 • streven naar een grondstoffenkringloop

Zorg en gezondheid

PvdA/GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen. Via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt moet er een goed sociaal vangnet zijn. Boxtel laat mensen niet in de steek.

PvdA/GroenLinks vindt dat ook ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Het doel van zorg is dat iedereen optimaal kan meedoen in de maatschappij.

Sinds 2015 ligt de uitvoering van de WMO, de Participatiewet en de Jeugdzorg in handen van de gemeente (transitie). Boxtel heeft laten zien die taken goed uit te kunnen voeren. Maar nu moet er systematisch een verbetering doorgevoerd worden: ontschotting, integrale aanpak, samenwerking. (transformatie)

 • ontschotting: de schotten tussen de drie wetten verwijderen, toewerken naar een integrale aanpak

Dat betekent:

 • maatwerk: het moet voor professionals mogelijk zijn om voorbij de regels te kijken en meer vanuit de behoefte van de hulpvrager te handelen (vraaggericht werken). Er moet ruimte zijn voor experimenten om als hulpverlener creatief te zijn en tijdig en adequaat in te spelen op de hulpvraag
 • de samenwerking tussen de zorgverleners moet beter
 • we accepteren geen wachtlijsten voor zorg en jeugdhulp (incl. jeugd-ggz)
 • er komt een expliciete innovatieagenda en –strategie die gericht is op het sociaal domein

 

 

Armoede is absoluut onaanvaardbaar. Dus ook in Boxtel. Er moet geld worden vrijgemaakt om armoede te bestrijden.

In  de schuldhulpverlening wil PvdA/GroenLinks meer dan tot nu toe inzetten op het voorkomen van schulden en een tijdige aanpak. Dat moet het meestal uitzichtloze en frustrerende traject van zich opstapelende schulden, een berg papieren en  een oerwoud aan instanties voorkomen. De taken van het incassobureau, de schuldsanering en de schuldhulpverlening moeten onder één dak komen.

Ten aanzien van jeugdzorg: verhoging van het aantal pleeggezinnen. Profiteren van de deskundigheid van Boxtelse pleegouders en het opzetten van een netwerk pleegzorg

Er zijn jeugdcoaches nodig die naast jongeren gaan staan en hen begeleiden. Wij denken aan dagbesteding voor jongeren in Boxtel. We willen dat er geld wordt vrijgemaakt om stageplekken voor jongeren mogelijk te maken en hen  te begeleiden (vooral ook in de gemeentelijke organisatie).

We willen dat er niet óver jongeren wordt gesproken, maar mét hen. Dat er bij het Centrum voor Jeugd en Gezin samen met de jongere een behandelplan en een route wordt uitgezet. Zodat jongeren zelf worden uitgedaagd mee te denken en zich te ontwikkelen.

De functie van Brede Scholen Boxtel moet worden  versterkt,  zodat op alle basisscholen de vier brede schoolthema’s (taalontwikkeling, gezond/redzaam gedrag, kunst/cultuureducatie en natuur- en milieueducatie) in samenhang worden uitgewerkt. We willen ict/techniek  als vijfde toevoegen. De kwaliteit moet hoger door per thema professionals in te zetten. Akkoord met de volledige vormgeving van kunst- en cultuureducatie door de Brede School, inclusief muziekonderwijs.

Sociaal-culturele vorming rond (brede) scholen moet zodanig vorm krijgen dat elke jongere de kans krijgt om een compleet, waardevol lid van de gemeenschap te worden. Waarbij gemeenschap ook staat voor vrienden, familie, buurt of wijk. Vorming is nodig opdat de jongere zich kan  zich verplaatsen in een ander, om creatief te kunnen denken en om andere culturen te verstaan. Politiek en gemeente moeten hier meer aandacht voor krijgen.

Vrijwilligers vormen een belangrijke en inmiddels onmisbare schakel in onze samenleving. Zij zijn onderdeel geworden van het gemeentelijk beleid. Denk daarbij met name aan de zorg, maar ook aan sportverenigingen, wijkvoorzieningen enzovoorts. Om hun werk te kunnen doen is het wenselijk dat  vrijwilligers kunnen terugvallen op professionele ondersteuning. Dat geldt zeker voor mantelzorgers en het steunpunt mantelzorgers. PvdA/GroenLinks wenst in dit verband ook aandacht voor mantelzorgveteranen. Een goed voorbeeld in dezen is de stichting Nabij met 85 vrijwilligers die waken en mensen bezoeken, een bestuur van vrijwilligers, en een professionele vrijwilligerscoördinator.

Dankzij de enorme inzet van zo’n 60 vrijwilligers heeft museum Boxtel MUBO zich in de afgelopen drie jaar een prominente plaats in Boxtel weten te verwerven. PvdA/GroenLinks wil steun betuigen aan het voornemen van MUBO om verder te professionaliseren.

Het bestrijden van eenzaamheid vraagt meer dan ooit om een gezamenlijke aanpak. Wij vinden het de taak van de gemeente om de samenwerking tussen de betrokken  partijen (huisartsen, leerkrachten, sociaal team, team jeugd en gezin) tot stand te brengen.

Begeleiding van statushouders stopt zodra ze huisvesting hebben gekregen. PvdA/GroenLinks pleit ervoor de periode van begeleiding te verlengen om te voorkomen dat deze groep in een zwart gat valt.

PvdA/GroenLinks wil dat er de komende jaren gewerkt wordt aan de vorming van netwerken in de buurten en wijken. Ter versterking van de buurt, met het oog op onderlinge zorg, veiligheid, omgeving voor kinderen om op te groeien, bestrijding van eenzaamheid. Het BIN-netwerk moet worden uitgebouwd.  Van belang is dat er binnen een redelijke afstand voor bewoners een ontmoetingsplek of een huiskamervoorziening komt. Een goed voorbeeld is de huiskamer op Hoogheem.  De wijkmakelaars van de gemeente doen wat nodig is en we willen geld voor plannen van bewoners. Vrijwilligers zijn er voor de activiteiten, niet voor het onderhoud. Deze netwerken kunnen ook ontstaan rond een project over gezondheid en leefstijl. Denk aan het afvalscheidinsgsproject Hoogheem. Dit succes kan in andere delen van Boxtel worden overgenomen en uitgebouwd.

De gemeente moet het financieel mogelijk maken dat elke wijk een wijkinformatiepunt krijgt. Een sociale VVV waar mensen dagelijks bij vrijwilligers terecht kunnen voor hun vragen. Sinds de zorghervorming in 2015 zien veel mensen door de bomen het bos niet meer. In Utrecht blijkt dat zo’n sociale VVV met betrekkelijk weinig financiële steun in een behoefte voorziet.

In de wijk Oost serieus kijken naar de mogelijkheden voor dagbesteding in de Rots en de Kinderboerderij en mogelijk de Wilgenbroek. Zorgen voor vervoer van mensen van en naar de dagbesteding. Het voormalig FNV-gebouw (Apollopad/Europalaan) kan ook dienst gaan doen als ontmoetingsplaats, mogelijk in samenwerking met de aanpalende school. PvdA/GroenLinks wil dat er bij de herinrichting van winkelcentrum de Oosterhof een trefpunt komt voor bewoners van Boxtel-Oost.

PvdA/GroenLinks wil dat het mogelijk wordt de capaciteit van gemeenschapshuizen optimaal te benutten. Dus ook in de weekeinden.

 

‘Hangen’ in de openbare ruimte mag. Ook als je jong bent en een petje draagt. Hinderlijk aanwezig zijn niet. PvdA/GroenLinks blijft zich inzetten voor meer contact en dus meer begrip tussen jongeren en andere buurtbewoners. Elke wijk moet een hangplek krijgen met enige voorzieningen  (wifi) op een plek die geen overlast geeft. Jongerencentrum B-Town kan een veel grotere rol spelen bij de begeleiding van jongeren dan nu het geval is. Betrek de jongeren bij het gesprek over hoe het centrum die rol echt kan veroveren.

De gemeente moet een gezondheidsakkoord met sportclubs en ouders sluiten in de strijd tegen het roken door jongeren. Boxtel moet zich aansluiten bij de inmiddels honderd  Jogg-gemeenten. Jogg (jongeren op gezond gewicht) wordt grotendeels door het Rijk gefinancierd en heeft als doel gezondere jongeren te krijgen door een gezonde omgeving. Denk aan eten in school- en sportkantines en kinderdagverblijven.

 

Gezonde lucht

Boxtel is omgeven door een drukke verkeersader, bio-industrie en intensieve landbouw. Het is daarom belangrijk om:

 • intensief (diesel-)verkeer in Boxtel zoveel mogelijk te beperken.
 • gemeentelijke controles op o.a. gaswassers en uitstoot van bedrijven effectief uit te voeren
 • luchtmetingen te blijven doen, bijvoorbeeld langs de A2 in Boxtel-Oost, en deze eventueel te gebruiken om te pleiten voor een maximum-snelheid van 100 kilometer per uur op de A2.

 

Verkeer en vervoer

PvdA/GroenLinks wil minder verkeersdruk voor grotere veiligheid en schonere lucht.

Ons speerpunt: een derde op- en afrit van Boxtel op de A2 bij  Peters Hoek. Daarmee wordt een oplossing mogelijk voor veel problemen zonder allerlei lapwerk. Het gemeentebestuur moet zo snel mogelijk met het Rijk aan tafel voor serieuze onderhandelingen. Meer dan 25 jaar geleden verspeelde Boxtel bij de komst van de Keulse Baan deze afslag. Hoog tijd die historische fout te corrigeren.

De infrastructuur van Boxtel knelt aan alle kanten. Letterlijk zelfs. De bebouwde kom ligt ingeklemd tussen de A2 aan de oostkant en de dubbele spoorlijn aan de westkant. En nog westelijker ligt het  grote bedrijvengebied Ladonk. Iedereen wil zo probleemloos mogelijk van A naar B en terug. Vrachtwagens, personenauto’s,  fietsen. Allerlei verkeersstromen die door elkaar lopen. Met veel overlast als gevolg.

Er moet de komende jaren veel gebeuren om knelpunten op te lossen en toekomstige knelpunten te voorkomen. Ze komen in het mobiliteitsplan Move ’31 waarover de gemeenteraad dit jaar een besluit neemt.

Hoge prioriteit voor PvdA/GroenLinks heeft het verminderen van  de druk op de noord-zuid-as: Eindhovenseweg, Brederodeweg, Bosscheweg.  Daarbij speelt een nieuwe op- en afrit bij Peters Hoek een cruciale rol. Verkeer uit Schijndel dat naar en van de A2 wil heeft dan niets meer te zoeken in de kom van Boxtel. Hetzelfde geldt voor het autoverkeer uit Boxtels grootste woonwijk Boxtel-Oost dat een op- en afrit  dicht bij de deur krijgt en niet meer via de noord-zuidas naar de noordelijke of zuidelijke aansluiting hoeft. Waarmee ook nog eens ettelijke extra kilometers worden bespaard.

Mochten de onderhandeling onverhoopt tot niets leiden, dan blijft onverlet dat er iets moet gebeuren. In dat geval heeft een parallelweg aan de oostzijde van de A2 langs het omleidingskanaal van de Dommel richting Liempdse Barrier onze  voorkeur om het verkeer van en naar de N618 (Schijndel) uit de kom van Boxtel te weren. In het verleden echter bleek die parallelweg  planologisch niet haalbaar. Een verbinding tussen Peters Hoek en de Ketting aan de westkant van de A2 kan een alternatief zijn.  Pal langs de A2 over de Scheidingsweg en na de oversteek van de Dommel aan de rand van Selissen richting het weggetje De Ketting. Daar de aansluiting op de rotonde die is voorzien bij de aanstaande bebouwing van Selissen.

Een tweede maatregel om de druk op de noord-zuid-as te verminderen is het aanpassen van  de Eindhovenseweg ter hoogte van het nieuwbouwplan Hobbendonk (het vroegere Joris Meubelen). Maak daar een onderdoorgang voor fietsers en wandelaars. Trek dat pad achter de Texaco door richting JRL. Zo ontstaat er een veilige fietsverbinding tussen de Liempdseweg en het centrum. Daarmee neemt de fietsdruk op de overbelaste rotonde Fellenoord enorm af.  Om die route in twee richtingen te kunnen gebruiken moet er  aan de oostkant tussen de Dommelbrug en de Liempdseweg  een tweezijdig fietspad komen. Eventueel door te trekken tot de rotonde bij de Keulse Baan.

Via de onderdoorgang van de Eindhovenseweg kan de Lange Loop veilig via Dommelbimd worden doorgetrokken richting Konijnshoolsedreef en Stapelen.  Dan wel het laatste stuk Lange Loop in Boxtel-Oost van wandelpad promoveren tot fiets/wandelpad, zodat fietsers van en naar het centrum kunnen rijden zonder over de gevaarlijke rotonde Fellenoord te hoeven. Bovendien hoeft veel fietsverkeer (ook dat van de populaire knooppuntenroute) dan niet meer over de drukke Robert Schumanlaan en de Hobbendonkseweg.

Het fietsgebruik in Boxtel is in de afgelopen jaren met 40% toegenomen. Niets wijst erop dat die stijging zich niet doorzet. Het is daarom zaak onze infrastructuur (weg, parkeren, stalling) daarop in te richten en er een afzonderlijk budget voor vrij te maken. Om meerdere redenen: fietsen geeft vrijheid in de mobiliteit, bevordert de gezondheid (bestrijding overgewicht), leidt tot meer bestedingen in horeca en winkels  en dringt het gebruik van de auto terug.

 

Toeristisch fietsen

Als het Duits lijntje tot de A2 wordt gebruikt voor de verbreding van de Keulsebaan kan het tracé nooit meer  voor personen- of goederenvervoer worden gebruikt. Dan staat niets meer het plan van de Fietsersbond in de weg: een toeristisch fietspad over het tracé van het Duits lijntje van Boxtel naar Veghel, in navolging van b.v. het Bels lijntje tussen Tilburg en Oud-Turnhout. Sluit ook mooi aan bij plannen Uden/Veghel voor fietspad op hun deel van het lijntje.

Een populair toeristisch fietspad is de Annadreef en Melaniedreef door de Kampina tussen Lennisheuvel en Oisterwijk. Dat pad is te smal, nog geen anderhalve meter. PvdA/GroenLinks pleit ervoor het met een meter asfalt te verbreden, zodat elkaar tegemoetkomende fietsers elkaar veilig kunnen passeren. Kijk b.v. naar de Drunense Duinen waar vergelijkbare paden breder en veiliger zijn.

Elektrisch

Pakketbezorgers met hun bestelbussen zijn in een paar jaar tijd sinds de opkomst van de internetwinkels een vertrouwd beeld in de wijk geworden.  PvdA/GroenLinks wil  de overlast van al die busjes beperken. Ze moeten naar een centraal punt  rijden. Van daaruit zorgen bezorgers met een elektrische auto (fiets mag ook voor de kleine pakketten) voor distributie in het dorp.

En over elektrische auto’s gesproken. Als de groei doorgaat, moet Boxtel nadenken over de inrichting van wegen. Bijvoorbeeld de Europalaan, waar fietsers als mobiele verkeersremmer fungeren. Nu al gevaarlijk, helemaal als steeds meer auto’s onhoorbaar zijn in de rug van fietsers.

 

Voor de korte termijn

Wat betreft PvdA/GroenLinks duldt één knelpunt geen langer uitstel:  de onhoudbare situatie in de Baroniestraat met zijn dagelijkse verkeersinfarcten en de daaruit voortvloeiende beroerde luchtkwaliteit de concentratie fijnstof in Boxtel is 19,7%, in Nederland 18,4%) De afsluiting van de dubbele spoorweg moet op termijn leiden tot vermindering van drukte en stank. Daar kunnen de omwonenden echter niet op wachten. Er moeten snel maatregelen komen om het autoverkeer te ontmoedigen. Te denken valt aan het creëren van een 30-km-zone, het instellen van eenrichtingsverkeer (’s ochtends de ene richting, ’s middags de andere), het anders afstellen van verkeerslichten.

En dan nog dit

Vuurwerk is niet alleen gevaarlijk voor mens en dier, maar vervuilt ook de lucht. We werken toe naar een vuurwerkvrij Boxtel. Bespreekbaar is wat ons betreft dat bij de jaarwisseling op één centrale locatie professioneel vuurwerk te zien is, georganiseerd door de gemeente of (onder voorwaarden) een particulier initiatief.

Lokale politiek en bestuur

De fractie Pvda/GroenLinks vertegenwoordigt twee landelijke politieke partijen in de Boxtelse politieke arena. Terwijl ook lokale partijen een aanzienlijk deel van de raad uitmaken, en wij de vraag naar ons bestaansrecht als klassieke politieke partij niet schuwen, zijn wij overtuigd van onze meerwaarde voor het gemeentelijk bestuur.

Wij constateren de behoefte aan nieuwe vormen van democratische invloed of activiteit. Mensen willen en zijn in staat met een particulier initiatief hun zaken zelf regelen. Wij willen daarbij aanhaken. Tegelijk constateren we dat de gemeenteraad weinig invloed heeft op de gemeenschappelijke regelingen (40% van de begroting).

De vraag naar hoe wij democratisch zeggenschap kunnen houden over onze directe omgeving moet volgens PvdA/GroenLinks nog nadrukkelijker op tafel.  Tegelijk willen we de democratische zeggenschap op regionaal niveau uitbouwen. Meer zeggenschap naar beneden, en meer zeggenschap naar boven. Dus:

 • Meer zeggenschap voor inwoners door op buurtniveau te werken met gelote burgerraden.
 • We willen verbinding met belangrijke particuliere initiatieven die aansluiten bij het gedachtengoed van PvdA/GroenLinks.
 • We willen de democratische zeggenschap inzake de gemeenschappelijke regelingen en regionale trajecten inzake jeugdzorg enz. waar de gemeente Boxtel aan deelneemt, versterken. De raden dienen uitdrukkelijk betrokken te worden bij de besluitvorming op inhoudelijk niveau bij de Veiligheidsregio, Agrifood, ODBN, WSD, jeugdzorg enzovoorts.

 

 

 

 

 

 

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

27 december 2017