Vragen en antwoorden over mantelzorgveteranen

Antwoord college

Geachte leden van de PvdA Groenlinks,

Bedankt voor uw vragen. In deze brief geven wij u antwoord op deze vragen. De beantwoording is integraal afgestemd. Hieronder volgen de door u gestelde vragen dikgedrukt, daaronder vindt u ons antwoord.

1. Het steunpunt mantelzorg is er voor de ondersteuning van mantelzorgers. Maakt de ondersteuning van mantelzorgveteranen onderdeel uit van de werkopdracht? Steunpunt Mantelzorg is ondergebracht bij Contour de Twern en ondersteuning van mantelzorgveteranen is geen specifiek onderdeel in de werkopdracht.

2. Als dat niet het geval is, deelt u dan de zorg van de fractie PvdAGL dat mantelzorgveteranen ook ondersteuning nodig hebben en onderdeel zouden moeten uitmaken van de opdracht? Het college deelt de zorg dat mantelzorgveteranen ook ondersteuning nodig kunnen hebben op het moment dat er een einde is gekomen aan de mantelzorgperiode. Het Steunpunt Mantelzorg is de afgelopen paar jaar erg actief geweest in het opzetten van een netwerk en/of activiteiten rondom mantelzorg. Hierdoor is er contact met en oog voor de mantelzorger in zijn totale omvang, waaronder mantelzorgveteranen en jonge mantelzorgers. Mantelzorg komt in alle levensfasen voor. Binnen gemeente Boxtel wordt een levensfasebewust beleid ontwikkeld. Het levensfasebewust beleid bevat ondersteuningsmaatregelen voor alle kwetsbare burgers in onze samenleving. Het doel is om met leden van de diverse klankbordgroepen, vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit het veld en samen met de burgers een actieprogramma te formuleren.

Niet iedere mantelzorgveteraan is kwetsbaar. In de maatschappelijke opdracht is de zorg voor kwetsbare groepen al gewaarborgd. Daarom wordt het onderwerp niet als specifiek onderdeel in de maatschappelijke opdracht aan Contour de Twern opgenomen. De gemeente is als regievoerder bij de overleggen van Steunpunt Mantelzorg en Levensfasebewust beleid betrokken en wij zullen het specifieke onderwerp ‘mantelzorgveteranen’ het eerstvolgende overleg agenderen. In dat overleg zullen we bekijken welke acties we specifiek nog meer kunnen ondernemen om het thema mantelzorgveteranen de aandacht te geven.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Boxtel, De secretaris, De burgemeester, drs. H.A.M. van Berkel M. Buijs Aan: College van B&W

 

 

Vragen fractie

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 37 RvO betreffende mantelzorgveteranen

Boxtel, 3 november 2017

Geacht college,

In de aanloop naar de Dag van de Mantelzorg op 10 november a.s. willen wij uw aandacht vragen voor de positie van de zogeheten mantelzorgveteranen.

Mantelzorg is meer en meer een vanzelfsprekend onderdeel aan het worden van onze zorgstructuur. Het aantal plaatsen in instellingen neemt af, zorg en opvang in de wijk en buurt neemt toe. Mantelzorg is een afhankelijke variabele geworden in het overheidsbeleid? Mantelzorgers doen het werk graag omdat het werk betekenisgevend is en voldoening geeft, maar tegelijkertijd trekt het een zware wissel op ‘het gewone leven’.

Om mantelzorgers te ondersteunen hebben we het steunpunt mantelzorg in het leven geroepen. Het is goed om te zien dat het steunpunt aan de behoeften voldoet en meer mensen er gebruik van maken.

Intussen groeit de vraag: wat, als er een eind komt aan de mantelzorgcarriere? In plaats van het ‘gewone leven ‘ weer op te pakken, zijn helaas veel mantelzorgers dat volledig ontwend. Sociale contacten zijn opgeschort of verloren. Mantelzorgers komen terecht in een dubbel verlies: van de naaste, van een betekenisvolle periode, en ook van het eigen leven met werk of sociale contacten en het vermogen om zinvol vorm te geven aan het eigen leven. Daardoor hebben we tegenwoordig te maken met mantelzorgveteranen die een verhoogd risico lopen op isolement en gezondheidsklachten.

Op grond van het voorgaande leggen wij de volgende vragen aan u voor.

  1. Het steunpunt mantelzorg is er voor de ondersteuning van mantelzorgers. Maakt de ondersteuning van mantelzorgveteranen onderdeel uit van de werkopdracht?
  1. Als dat niet het geval is, deelt u dan de zorg van de fractie PvdAGL dat mantelzorgveteranen ook ondersteuning nodig hebben en onderdeel zouden moeten uitmaken van de opdracht?

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

4 november 2017