Vragen tuintegeltaks

Aan: College van B&W
Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 37 RvO betreffende tuintegeltaks

Boxtel, 20 juli 2017

Geacht college,
De nieuw op te richten fusiegemeente Altena heeft het voornemen kenbaar gemaakt een zogeheten tuintegeltaks als onderdeel op te nemen in de “Beleidsvisie riolering en water”. Dichtgetegelde tuinen nemen minder regenwater op en lozen dus meer op de gemeenschappelijke hemelwaterafvoer. Dat extra gebruik zou dus ook extra belast moeten worden, aldus de verantwoordelijk wethouder.
Door de klimaatverandering is er een toegenomen kans op hoosbuien. Die grote hoeveelheid water moet verwerkt worden. De gemeente verricht allerlei inspanningen om dat vele water op te vangen, om ervoor te zorgen dat straten niet blank komen te staan, kelders droog blijven, mensen droge voeten houden. Maar de gemeente mag bij al die inspanningen ook iets van de inwoners vragen. Een betegelde tuin helpt bij die aanpak niet.
Een moeilijkheid in dit verband is de handhaving, daar zijn we ons van bewust. Op basis van luchtfoto’s kan het aandeel van de tegels vastgesteld worden, dat is een mogelijkheid. Maar deze moeilijkheid moet ons inziens ons er niet van weerhouden om de mogelijkheid van een ‘tuintegeltaks’ in overweging te nemen. Al was het alleen maar om inwoners bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid als tuinbezitter.
In de op 11 juli j.l. door onze raad vastgestelde Duurzaamheidsnota is klimaatmitigatie en –adaptatie een belangrijk thema (blz. 19 vv). Het gemeentelijk rioleringsplan zet stevig in op klimaatadaptatie door het nemen van allerlei maatregelen. Maar ook van de inwoners wordt een eigen bijdrage gevraagd: “Indien doelmatig draagt de perceelseigenaar een steentje (!) bij door op eigen terrein voorzieningen te treffen voor buffering en verwerking van hemelwater en/of opvang van overtollig grondwater”. (blz. 19). Omgekeerd of negatief geformuleerd: als de perceelseigenaar niet een eigen bijdrage levert voor verwerking van hemelwater en grondwater, komt dat ten laste van de gemeente.
Tegen deze achtergrond legt de fractie PvdA Groenlinks de volgende vragen aan het college ter beantwoording voor.
1. Bent u het met ons eens dat als een perceelseigenaar niet een eigen bijdrage levert, dat feitelijk ten laste komt van de gemeente?
2. PvdA Groenlinks stelt voor om het invoeren van een ‘tuintegeltaks’ in onderzoek te nemen om de vraag te beantwoorden of het een efficiënt beleidsinstrument is in het kader van de klimaatadaptatie. Bent u bereid op dit voorstel in te gaan?

Graag zien wij uw beantwoording tegemoet,
met vriendelijke groet,

Anja van den Einden
Nico Bulter

 

Antwoorden B en W

Vaardigheden

Gepubliceerd op

13 september 2017