Verkiezingsprogramma in vijf thema’s

Economie

Duurzaam handelen.  Het moet in Boxtel net zo normaal zijn als adem halen. We willen een duurzame samenleving in de brede zin van het woord door duurzaamheid tastbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. Op sociaal en ecologisch gebied. Maar ook op economisch gebied. Dat leidt tot ware winst, niet zozeer uitgedrukt in geld, maar in een bijdrage van elke onderneming aan de samenleving. En tot ware groei, die bijdraagt een geluk, welvaart en welzijn.

Wat we willen.

 • De Kleine Aarde verder uitbouwen als broedplaats voor een duurzame samenleving
 • Bedrijven op industrieterrein stimuleren flink te investeren in zonnepanelen en andere duurzame energievormen
 • Greentech, als startpunt voor nieuwe bedrijvigheid op Vorst B, als uitbouw van nieuwe duurzame economie
 • Op korte termijn een proef meet opslaan van zonne-elektriciteit in accu’s
 • Samen met Verenigingen van eigenaars(VVE’s) energiebesparingsplannen maken
 • Ouders jaarlijks geboortebomen laten planten bij de geboorte van een kind
 • Energiebesparing bij huurwoningen, in samenwerking met Sint-Joseph
 • Een pilot om een wijk binnen vijf jaar gasvrij te maken, inclusief vergaande isolatie van woningen
 • Masterplan voor de weg naar energieneutraal Boxtel in 2030
 • Snel de uitkomst van de proef omgekeerd inzamelen voor heel Boxtel toepassen
 • De hoeveelheid restafval tot het minimum reduceren
 • Een grondstoffenkringloop
 • Een jaarlijkse uitvoeringsagenda om uitvoering te geven aan de ‘Duurzaamheidsvisie 2030’en de ‘uitvoeringsagenda 2017-202’

Zorg en gezondheid

Er moet veel gebeuren de komende jaren. Met de jeugdzorg. Maar ook op het terrein armoedebestrijding, schuldhulpverlening, bestrijding van eenzaamheid, het versterken van buurten en wijken.

Wat wij willen.

 • Een integrale aanpak van de WMO, de Participatiewet en de Jeugdzorg
 • Weghalen van de schotten tussen de uitvoering van die drie wetten
 • Maatwerk leveren, voorbij de regels kijken.
 • Handelen vanuit de behoefte
 • Een einde maken aan de wachtlijsten voor zorg en jeugdhulp
 • Jeugdcoaches
 • Stageplekken voor jongeren, ook bij de gemeente
 • Meer pleeggezinnen
 • Geld vrijmaken voor armoedebestrijding
 • Taken incassobureau, schuldsanering en schuldhulpverlening onder één dak
 • Prioriteit bij schuldhulpverlening: het voorkomen van schulden
 • Functie brede scholen versterken
 • Eenzaamheid aanpakken
 • Nieuwe netwerken in buurten en wijk
 • Een wijkinformatiepunt voor elke wijk. Een sociale VVV om mensen weer wegwijs te maken die door de bomen het bos niet meer zien
 • Dagbesteding in de Rots, de Kinderboerderij en Wilgenbroek
 • Hangplekken met faciliteiten in de wijken
 • Een gezondheidsakkoord met sportclubs en ouders

Verkeer en vervoer

Het verkeer in Boxtel schreeuwt om oplossingen. Voor huidige en toekomstige problemen. Voor veiligheid en schone lucht. In plaats van lapwerk wil  PvdA/GroenLinks een rigoureuze aanpak, echte oplossingen. Voor een goede ontsluiting van Boxtel-Oost, het buiten het dorp houden van doorgaand verkeer uit Schijndel en voor vermindering van de verkeersdruk in de rest van het dorp, met name de noord-zuid-as Bosscheweg, Brederodeweg, Eindhovenseweg. Ons speerpunt daarom: een derde op- en afrit van en naar  de A2.

Wat we willen voor verkeer en vervoer:

 • Boxtel moet zo snel mogelijk met het Rijk aan tafel voor serieuze onderhandelingen over een nieuwe  op- en afrit naar en van  de A2 bij  Peters Hoek en zich niet met een kluitje in het riet laten sturen
 • Mocht toch een parallelweg nodig zijn, dan voorkeur voor weg oostelijk langs omleidingskanaal naar Liempdse Barrier
 • Alternatief: parallelweg aan westkant A2 van Peters Hoek naar de Ketting
 • Op korte termijn oplossing onhoudbare situatie Baroniestraat
 • Er moet een afzonderlijk budget komen voor verbetering van de infrastructuur voor fietsen: weg, parkeren, stalling
 • Een onderdoorgang voor fietsers en wandelaars onder de Eindhovenseweg bij Joris Meubelen voor veiliger fietsverkeer en wandelverbinding Oost-Stapelen
 • Bevorderen recreatief fietsen door:
 • Fietspad aanleggen op Duits Lijntje tussen A2 en Veghel
 • Verbreden te smal fietspad Annadreef en Melaniedreef door Kampina tussen Lennisheuvel en Oisterwijk
 • Intensief dieselverkeer beperken
 • Luchtmetingen langs de A2 bij Boxtel-Oost
 • Resultaten eventueel gebruiken om te pleiten voor maximum-snelheid 100 km per uur
 • Dieselauto’s pakketbezorgers uit de wijken houden door inzet elektrische auto’s vanaf centraal punt

Bestuur en organisatie

De fractie Pvda/GroenLinks vertegenwoordigt twee landelijke politieke partijen in de Boxtelse politieke arena. Terwijl ook lokale partijen een aanzienlijk deel van de raad uitmaken, en wij de vraag naar ons bestaansrecht als klassieke politieke partij niet schuwen, zijn wij overtuigd van onze meerwaarde voor het gemeentelijk bestuur.

Wij constateren de behoefte aan nieuwe vormen van democratische invloed of activiteit. Mensen willen en zijn in staat met een particulier initiatief hun zaken zelf regelen. Wij willen daarbij aanhaken. Tegelijk constateren we dat de gemeenteraad weinig invloed heeft op de gemeenschappelijke regelingen (40% van de begroting).

De vraag naar hoe wij democratisch zeggenschap kunnen houden over onze directe omgeving moet volgens PvdA/GroenLinks nog nadrukkelijker op tafel.  Tegelijk willen we de democratische zeggenschap op regionaal niveau uitbouwen. Meer zeggenschap naar beneden, en meer zeggenschap naar boven. Dus:

 • Meer zeggenschap voor inwoners door op buurtniveau te werken met gelote burgerraden.
 • We willen verbinding met belangrijke particuliere initiatieven die aansluiten bij het gedachtengoed van PvdA/GroenLinks.
 • We willen de democratische zeggenschap inzake de gemeenschappelijke regelingen en regionale trajecten inzake jeugdzorg enz. waar de gemeente Boxtel aan deelneemt, versterken. De raden dienen uitdrukkelijk betrokken te worden bij de besluitvorming op inhoudelijk niveau bij de Veiligheidsregio, Agrifood, ODBN, WSD, jeugdzorg enzovoorts.

Wonen

Boxtel zit te springen om nieuwe huizen vooral voor starters en senioren. Bijna 1500 woningen zijn de komende tien jaar nodig. Daarom willen we dat de gemeente de mouwen opstroopt en aan de slag gaat.

 • Boxtel moet niet langer passief zitten afwachten maar actief de boer op om grond te kopen
 • De komende vier jaar minimaal één project realiseren met Ouderen in regie
 • Van de 1500 nieuwe huizen 30 procent in de sociale huursector
 • Samenwerken met serieuze verkooppartijen (b.v. Liempde) om snel aan de slag te kunnen
 • Experimenten met een tussenvorm tussen zelfstandig wonen en het verzorgings- of verpleeghuis
 • Bouwen voor senioren en mensen met een beperking dicht bij de voorzieningen
 • In de Stationsstraat wonen mogelijk maken in lege winkelpanden.
 • Streven naar gasloos en energieneutraal wonen. Maar wel oog houden voor de betaalbaarheid van woningen.

Wij stellen de mens centraal dus