Verkiezingsprogramma 2021 – 2026

Thuis in Boxtel

Op 18 november 2020 gaan de kiezers van gemeente Boxtel naar de stembus. Aanleiding voor deze tussentijdse verkiezingen is de herindeling van gemeente Haaren per 1 januari 2021, waarbij Esch bij Boxtel gaat komen. De in november gekozen gemeenteraad en het te vormen College van B&W blijft 6 jaar in functie, dus stemmen is erg belangrijk. Op een stevig fundament van noeste arbeid bouwt PvdA-GroenLinks verder in Boxtel. We hebben het PvdA-GroenLinks-huis opnieuw ingericht. In een nieuwe gemeente. Met een nieuw team, een nieuw programma, nieuw logo en slogan.

Ons huis staat in Boxtel. We wonen er samen. Het is hier goed toeven. We zijn vrij en blij met oog voor onze buren, onze straat, onze wijk, in Liempde, Esch, Lennisheuvel en Boxtel. We stellen ons huis open, kom gerust binnen, schuif aan. Maar scepsis komt er niet in! Voor onverschilligheid houden we deur op slot. We willen graag samen delen, spelen, werken en leren. Álle mensen: jong/oud, gezond/met een beperking, van elke afkomst, huidskleur en sekse: we sluiten iedereen in! Samen praten we als bewoners mee over onze leefomgeving en geven we vorm aan wat we willen in onze straat en buurt.

We leren door echt te luisteren naar elkaar. Door niet te oordelen of te veroordelen. Zo kennen we elkaar. We zijn niet bang. Niet bang om elkaar de waarheid te vertellen. We letten op onze huishoudpot! Onze inkomsten en uitgaven maken we bewust op basis van draagkracht en eerlijk delen. We hechten grote waarde aan groen, aan duurzaamheid. En we laten het niet bij praten, nu moeten we onze doelen halen. We zijn thuis in Boxtel. We weten wat er leeft. We begrijpen steeds beter wat er nodig is voor een gezonde toekomst. Met respect en overtuiging kunnen we altijd door één deur.

Dank zij PvdA-GroenLinks verbinden we onze gemeente, met de Provincie via PvdA en GroenLinks, met de Tweede en Kamer en zelfs de Europese Unie. Zo werken we aan ‘think global, act local’. Boxtel heeft al meermalen profijt hiervan gehad. Van de schaliegasvrij-beweging tot nu Raden in verzet. Boxtel moet financieel sterk worden. De grote thema’s zijn: duurzaamheid en eerlijk delen. De Corona-crisis laat het “nieuwe anders” zien. We gaan meer thuis werken, dus meer tijd voor kwaliteit van thuisleven en minder onderweg. We oriënteren onszelf lokaal voor boodschappen en vertier.

Thema’s en onderwerpen

Gezonde financiën

De financiën van de gemeente Boxtel zijn een belangrijk en urgent aandachtspunt. De uitputting van de reserves en de druk op de begroting door de taken die het Rijk met minder geld naar de gemeente heeft geschoven, en ook de Corona-crisis, maken besparingen urgent. Gelukkig gaat Den Haag binnenkort geld vrij maken voor de Corona-crisis voor gemeenten.

Via de gemeentengroep ‘Raden in verzet’ maken we een vuist naar Den Haag voor meer financiële middelen voor de Jeugdzorg, Thuiszorg en bijstandsuitkeringen. PvdA-GroenLinks heeft het initiatief genomen om Boxtel aan te  sluiten bij de ‘Raden in verzet’. Op 3 september is dit unaniem aangenomen door alle politieke partijen.

PvdA-GroenLinks wil de komende jaren een gezonde koers :

 • In januari 2021 volgen de resultaten van het onderzoek van de ambtelijke fusie MijnGemeenteDichtbij. Wij zijn voor een kritische opvolging van de resultaten met als doel een financieel gezonde en efficiënte toekomst. Een bestuurlijke fusie met Sint-Michielsgestel sluiten wij niet uit. Daarnaast is het verstandig om na te denken met welke nieuwe gemeenten Boxtel zou kunnen samenwerken.
 • Maatregelenpakket Mobiliteit anders inzetten. O.a. schrappen van VLK (Verbindingsweg Ladonk Kalksheuvel). Dit levert voor de gemeente een besparing op van 1,5 miljoen! Zie verkeer (4) daar wordt dit verder toegelicht.
 • Bouw van betaalbare (huur)woningen. Dit levert extra belasting op.
 • Alle middelen moeten naar de basale behoeften en niet worden besteed aan ‘luxe’ projecten.
 • Per saldo zou de gemeente dan niet hoeven te bezuinigen op belangrijke voorzieningen zoals de bibliotheek, het zwembad, sportaccommodaties, Podium Boxtel en de vele evenementen op het gebied van cultuur en sociale cohesie. Muziek en natuurbeleving is als cement voor ons huis.

Schone lucht, waterhuishouding, bomen en natuurbeheer

Boxtel is omgeven door de drukke verkeersader de A2, bio-industrie en intensieve landbouw en veehouderij. Bomen geven zuurstof af en zuiveren de lucht van fijnstof en zijn daarom extra belangrijk. Ze verschaffen schaduw en verkoeling van de atmosfeer. Ook in verband met water zijn bomen van levensbelang. Groen is nauwelijks in geld uit te drukken en is toch ons basiskapitaal!

Voor PvdA-GroenLinks zijn klimaatadaptatie (aanpassen aan de klimaatopwarming) en klimaatmitigatie (de uitstoot van broeikasgassen voorkómen) belangrijk:

 • Compensatie voor gekapte bomen van de gemeente 1 : 4.
 • De waterhuishouding inrichten voor droge periodes en met bekkens voor wateropvang. O.a. aanleg van bolle/ holle wegen voor een goede waterafvoer.
 • Groen in de bebouwde kom volgens ecologische principes.
 • Wij maken ons ernstig zorgen over natuurparel de Kampina en we moeten er alles aan doen om de kwaliteit van deze natuur te behouden!
 • Geen verkeer door het Sparrenrijk (zie onze vernieuwende verkeersvisie).

In gemeente Boxtel zetten we in op natuurinclusieve landbouw en landbouwinclusieve natuur. Dat betekent dat we stap voor stap de verbinding tussen natuur en landbouw willen herstellen. Waarbij we inzetten in een grondgebonden kringlooplandbouw. Ook voor intensieve veehouderij. Daarbij kunnen we kijken hoe we boeren meer betrekken bij natuurbeheer om kringlopen te sluiten op gebiedsniveau. En de intensieve veehouderij moet eraan werken om de afhankelijkheid van buitenlandse voerimport te verkleinen (minder stikstof). Zie ook Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Woningen voor iedereen

Woningbouw is dé sleutel tot het inrichten van de samenleving. Daarmee bouw je aan een levendige, duurzame en sociale gemeenschap en zo kan Boxtel een aantrekkelijke woongemeente zijn. Zo ziet PvdA-GroenLinks het thema wonen:

 • Op dit moment wordt er ondanks de Integrale woonvisie t/m 2025 te weinig gebouwd; dit geldt helemaal voor betaalbaar wonen. Er moet een inhaalslag komen door te bouwen voor starters, senioren, bewoners met een laag inkomen, nieuwe gezinnen en nieuwe Nederlanders.
 • Partners, zoals Ouderen in Regie, verdienen ondersteuning voor projecten in eigen beheer (CPO). Daarnaast zijn onze uitgangspunten: o.a. bouw terrasflats, kies voor herbestemming van gebouwen want sloop is verspilling, bouw wooncontainers voor spoedzoekers en zet ambtelijke regels opzij om meer maatwerk te leveren voor het splitsen van woningen, het mogen plaatsen van mantelzorgwoningen e.d.

Vernieuwende verkeersoplossingen

De infrastructuur van Boxtel knelt aan alle kanten, met veel overlast en onveiligheid als gevolg. Er moet de komende jaren veel gebeuren om knelpunten op te lossen en om toekomstige knelpunten te voorkomen.

De huidige plannen drukken zwaar op de financiën van Boxtel. Alleen al de verwezenlijking van de onnodige VLK (Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg ) kost Boxtel zo’n 1,5 miljoen euro. PvdA-Groenlinks wil de bestaande plannen (Maatregelenpakket PHS-VLK en Move’31) vanwege veranderde omstandigheden openbreken. Denk hierbij aan de herinrichting van de N65 tussen Vught en Berkel Enschot, meer thuiswerk en dus minder vervoersbewegingen, meer auto’s door woningbouw, de stikstofproblematiek en de klimaatontwrichting. Ons moedige voortschrijdend inzicht zorgt ervoor dat vele miljoenen niet onnodig hoeven te worden uitgegeven. We leggen dit uit:

Alle hieronder genoemde verkeerssituaties (a, b, c en d) beïnvloeden elkaar en kunnen samen zorgen voor een verbeterde verkeersafwikkeling in de verschillende delen van Boxtel en omgeving. Dit zal zeker zorgen voor een grotere veiligheid voor fietsers en voetgangers. Ook ons buitengebied en het in onze gemeente liggende Natura 2000-gebied de Kampina zal zo beter worden beschermd.

Geen Verbindingsweg Ladonk – Kapelweg (VLK) 

De VLK zou een zeer dure oplossing zijn om een extra aansluiting op een 60- km weg te realiseren. Door herinrichting van de N65 tussen Vught en Berkel-Enschot, met het opheffen van vele gelijkvloerse kruisingen, wordt de (sluip)route Ladonk-Tilburg/ Oisterwijk vice versa absoluut oninteressant. Nut en noodzaak voor een VLK is hierdoor niet meer aan de orde. Schrap dus de VLK uit het Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) . Met een vrachtwagenverbod op de Kapelweg vanaf de spoorwegovergang nabij Luissel richting Boxtel tot aan de Boerenbond kan de Wijk Kalksheuvel nagenoeg vrachtwagenvrij worden.

Uit eigen metingen is gebleken dat maar 225 tot 250 vrachtwagens per dag gebruik maken van de Kapelweg richting Ladonk en omgekeerd. Dit veroorzaakt wél zeer veel overlast in de wijk Kalksheuvel/ Kapelweg.

De aanleg van de VLK is in 2013 begroot op 9,2 miljoen euro. Hiervan moet Boxtel ongeveer 1,5 miljoen ophoesten. Boxtel kan deze gelden beter besteden. Te denken valt hierbij aan verbeterde fietspaden, een verdere verbreding van de Keulsebaan, een derde afrit op de A2 en aanpassingen bij  de dubbele overweg. Zie b, c en d.

Goede ontsluiting voor Ladonk – Keulsebaan

In tegenstelling tot de plannen in het huidige Maatregelenpakket PHS – VLK (Verbindingsweg Ladonk – Kapelweg) pleiten wij voor een verdubbeling van het aantal rijstroken tot voorbij de tunnel onder de spoorlijn Boxtel- Eindhoven. Tot het RABO datacenter gebouw of Boseind. Dit omdat de Keulsebaan de belangrijkste aan-en afvoerroute is voor bedrijventerrein Ladonk. Hierdoor voorkom je filevorming bij de tunnel onder het spoor en zal er altijd ruimte zijn voor hulpdiensten bij calamiteiten. Ook te overwegen is een wisselsysteem met ‘s ochtends 2 baans naar Ladonk en 1 vanaf Lennisheuvel en gedurende de avondspits net andersom. Dus in totaal slechts 3 rijbanen. Voor fietsers vanuit Lennisheuvel dient veiligheid te zijn gewaarborgd.

Een 3e af- en toerit op de A2 

Door de extra huizenbouw (oa Heem van Selis) komen er meer verkeersbewegingen. Door een aansluiting te realiseren van de Schijndelseweg op de A2 wordt bereikt dat verkeer uit de wijk Oost niet rijdt via de Brederodeweg (de ’Noord-Zuid as’) naar Eindhoven en Den Bosch. Dit zal direct de fietsveiligheid op de verschillende rotondes aldaar verbeteren.

Verkeer vanuit Schijndel met bestemming Ladonk kan via deze aansluiting rijden richting de afslag bij Liempde en zo via de Keulsebaan naar Ladonk. Zo zal er minder verkeer rijden via de Brederodeweg naar de Keulsebaan én zal minder verkeer zijn weg zoeken via de Vicaris van Alphenlaan, Mgr. Wilmerstraat, Baroniestraat, Breukelsestraat, Tongersestraat richting de Dubbele Overweg en zo naar Ladonk. We bepleiten tevens een 30 km-zone voor de volledige Baroniestraat. Samen met andere auto-ontmoedigende maatregelen zal zo de  Baroniestraat weer veilig worden voor fietsers en voetgangers.  Daardoor vervalt  t.b.v. de wijk Kalksheuvel het argument om ter plaatse van de dubbele overweg alleen een fietstunnel aan te leggen.

Bij een derde aansluiting op de A2 zijn een noordelijke rondweg en parallelweg overbodig. Een volledige noordelijke rondweg (inclusief VLK ) en parallelweg is vele malen duurder dan een extra aansluiting op de A2. Ook veel minder kilometers nieuw asfalt en geen extra stikstofbelasting voor de Kampina en het Sparrenrijk.

Dubbele Overweg

Bouw een tunnel zodanig dat altijd (beperkt) verkeer mogelijk is voor hulpdiensten en de wijk Kalksheuvel (de Baroniestraat wordt door andere maatregelen al ontlast,zie boven). Dus niet louter een fiets- en voetgangerstunnel. Ook kunnen in geval van nood hulpdiensten via de tunnel dan naar Ladonk of Kalksheuvel.

Langzame en supersnelle fietsers; van fietsstress naar fietsplezier!

Fietsen geeft vrijheid in de mobiliteit en dringt het gebruik van de auto terug, bevordert de gezondheid en leidt tot meer bestedingen in horeca en winkels. We staan voor:

 • Rotondes met fietsverkeer in heel Boxtel met de klok mee, dus niet twee-richtingen. Dit is veel veiliger.
 • We volgen verder de aanbevelingen van de Fietsersbond met de ‘zienswijze op Move31’, het centrum beter afstemmen op het succes van de fiets en het drie netwerkenplan met 3 type netwerken. 1. geschikt voor de meest kwetsbare fietsers, dus zeer autoluw; 2. voor vrachtfietsen en zeer snelle fietsen, en 3. voor vaardige fietsers een verbeterde versie van het huidige hoofdnet.

Oplossingen voor het Spoor

Trillingen, gifvervoer, fijnstof en de sluiting van de dubbele overweg, allemaal problemen rond het spoor.

De belangen van Boxtel moeten door het inhuren van een gespecialiseerde onderhandelaar steviger worden behartigd, zodat nieuwe onderhandelingen met NS, Prorail en Provincie maximaal resultaat zullen opleveren.

Daarnaast moet onze gemeente meer samen werken met buurgemeenten om de spoorproblemen aan te pakken.

Duurzaamheidsvisie 2030 

Het is noodzakelijk om nu radicale maatregelen te nemen tegen de opwarming van de Aarde en het biodiversiteitsverlies. Voor de leefbaarheid van de Aarde zou Boxtel in 2025 al CO2- neutraal moeten zijn. De opwarming van onze Aarde vereist van ons allemaal maatregelen om dit tegen te gaan en dit kan geen sluitpost zijn.  PvdA-GroenLinks kiest daarom voor:

 • Strakke deadlines
  Stel jaarlijks een uitvoeringsagenda op om zo uitvoering te geven aan de Duurzaamheidsvisie 2030 en evalueer dit. Mocht een resultaat in een jaar niet worden gehaald, dan volgt voor het komende jaar een dubbele opgave.
 • Energieneutraal 2030
  PvdA-GroenLinks wil dat de aanpak voor Boxtel Energieneutraal (BEN) wordt neergelegd in een masterplan. Dit energievraagstuk vraagt om krachtig leiderschap en geef vooral prioriteit aan die specifieke maatregelen die de meeste impact hebben. We staan voor een enorme opgave om ten eerste minder energie te verspillen en ten tweede om duurzame energie op te wekken. Wij zien dat zowel zon- als windenergie noodzakelijk is We vinden het belangrijk dat onze inwoners over de totale energieopdracht en verlaging van het energieverbruik door gedragsverandering goed moeten worden geïnformeerd.
  • De gemeente moet goed gebruik maken van (lokale) initiatieven en expertise, zoals de Energie Coöperatie Boxtel.
  • Verbindt en faciliteer bedrijven en organisaties aan elkaar om samen energie te besparen en te verduurzamen.
  • Stimuleer projecten met restwarmte van de industrie naar de inwoners.
  • Werk samen met Woningbouwvereniging Joost voor energiebesparing en duurzame energievoorziening van huurwoningen, waardoor grote groepen inwoners lagere energielasten krijgen.
  • Inwoners moeten meedelen in de opbrengst van gezamenlijke wind- en zonne-projecten.
 • Een klimaat- en duurzaamheidstoets
  Alle plannen en projecten van de gemeente moeten op duurzaamheid worden getoetst. Voldoet het plan of project niet aan de toets dan moet dit worden aangepast. Op onze website staan de actuele inzichten, bronnen en modellen voor een klimaatneutrale maatschappij.
 • Afvalinzameling
  Dring het restafval verder terug tot een minimum volgens het reeds ingezette Diftar en in 2019 door de Gemeenteraad vastgelegd in een grondstoffenplan. De regie voor afvalinzameling en -scheiding ligt bij de gemeente en die rol kan veel krachtiger worden genomen want met meer en beter afval te scheiden, hoeft de afvalstoffenheffing niet onnodig omhoog.

Sociaal en zorgzaam

PvdA-GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen en we laten niemand in de steek. We rekenen op extra geld van de landelijke overheid om taken voor WMO en Wet Jeugdzorg uit te voeren in Boxtel.

Sociaal en zorgzaam op maat is efficiënt en mensvriendelijk:

 • Haal de afbakening tussen de wetten per adres weg. Dit betekent in de uitvoering: Eén vaste contactpersoon per huishouden die de regie heeft als er meer instanties bij betrokken zijn.
 • Ouderen, jongeren en kwetsbarenvallen onder inclusief beleid. Daarom staan wij achter de beleidsnotitie van de werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel. Deze notitie is al eerder unaniem aangenomen door de gemeenteraad. PvdA-GroenLinks ziet dat de ouderen zich bijzonder goed en langdurig georganiseerd hebben en we willen dat er in samenspraak met de leden van de werkgroep en instanties gestart wordt met de uitvoering van dit beleid. 
 • De (Thuis)zorg met handen aan het bed is geen sluitpost.
 • We accepteren geen wachtlijsten voor zorg en jeugdhulp (incl. jeugd-ggz). 
 • Brede Scholen Boxtel.Op de ware winst balans staat BSB positief. We willen dat alle Boxtelse kinderen profiteren van de Brede School Boxtel thema’s. 
 • Zij vormen een onmisbare schakel in onze samenleving. Om hun werk te kunnen doen is het wenselijk dat vrijwilligers kunnen terugvallen op professionele ondersteuning. Dat geldt zeker voor (het steunpunt) mantelzorgers. 

Écht wijkgericht werken 

PvdA-GroenLinks wil dat er nu beter gewerkt wordt aan de vorming van netwerken in de buurten en wijken, mede met de wijkmakelaars. Ter versterking van de buurt, met het oog op onderlinge zorg, veiligheid, omgeving voor kinderen om op te groeien, bestrijding van eenzaamheid. Wijkgericht werken is efficiënt, verbindend en  kostenbesparend. PvdA-GroenLinks wil: 

 

 • Dat het mogelijk wordt de capaciteit van gemeenschapshuizen optimaal te benutten. 
 • Per wijk één wijkinformatiepunt, de “sociale VVV” instellen waar bewoners terecht kunnen met al hun vragen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naar een duurzame economie die maatschappelijk verantwoord is! Het gaat om ‘ware winst’: winst niet zozeer uitgedrukt in geld, maar in de bijdrage van iedere onderneming aan de samenleving. Het gaat om ware groei. Groei die bijdraagt aan het welzijn en binnen de ecologische grenzen van de Aarde. PvdA-GroenLinks wil:

 

 • Vion 2.0
  Alle negatieve effecten van vleesverwerkend bedrijf Vion, zoals verkeers-, stank- en geluidsoverlast, milieubelasting, de behandeling van dieren en vooral het uitbuiten van arbeidsmigranten is voor PvdA-GroenLinks een reden om te pleiten voor Vion 2.0. Transformeer Vion naar (nagenoeg) stankvrij, geluidsarm, met menswaardig werk voor alle medewerkers, met vast arbeidscontracten en goede betaling. En natuurlijk ook de transitie naar meer plantaardige producten. 
 • Wij zijn tégen grootschalige bio-industrie en vóór lokale en regionale ecologische bedrijven.
 • Wij doen een oproep om te experimenteren met basisbanen of een participatie-inkomen.
 • Benut de kracht van de nieuwe Markt en we pleiten voor lokaal winkelen, wees loyaal.
 • We willen dat de gemeente en haar (ingekochte) producten en diensten zelf duurzaamheid in haar gehele werkwijze integreert.

Zeggenschap en bestuur

 • De vraag naar hoe wij democratisch zeggenschap kunnen houden over onze directe omgeving moet volgens PvdA-GroenLinks nadrukkelijker op tafel komen.
 • We zien veel werkgroepen (vrijwilligers) die professioneel werk verrichten. Maar die na jaren van noeste arbeid teleurgesteld zijn en graag bijgedragen hadden aan het beleid. Wij willen dat de gemeente actief gebruik gaat maken van de constructieve vrijwillige bijdrage van onze inwoners.
 • Daarnaast zien wij het instellen van Burgerberaden als een belangrijke aanvulling op onze democratie. Deze burgerraden zouden goede en neutrale informatie moeten krijgen om vervolgens keuzes te maken over de herinrichting van onze samenleving. David van Reybroek heeft hier veel over geschreven. De uitspraak: ”of we zijn onderdeel van het probleem, of we zijn onderdeel van de oplossing” laat zien dat we hoe dan ook zelf verantwoordelijk zijn. Burgerberaden zijn niet te vergelijken met een referendum. We stellen voor te beginnen met een lokaal pilot-project: een Burgerberaad Klimaatontwrichting.
 • De gemeenteraad heeft weinig invloed op de gemeenschappelijke regelingen in de regio, die maar liefst 40% van de begroting vergen. Hierin zijn tal van taken gebundeld met andere gemeenten bijv. de GGD, Veiligheid, Omgevingsdienst en de Regionale Energie Strategie. Regionale Burgerberaden kunnen hierin wellicht een onafhankelijke en verbindende rol van betekenis gaan spelen.