Samen aan de slag voor een volhoudbaar en rechtvaardig Boxtel

Hier leest u een verkorte versie van onze inbreng op de begroting en de bestuursrapportage. We zijn best tevreden en kijken vooral vooruit. De pot reserves wordt goed gevuld. Maar wij vinden dat het college in deze tijd echte keuzes moet maken voor sociaal en klimaat. Miek Nooijen had helaas de griep en Mirjam Bemelmans moest helaas de raadsvergadering vroegtijdig verlaten.

We vragen om een witgoedregeling omdat het energieke team van Energiecoaches daarnee een extra tool krijgen. Goed te horen dat dat voor ‘24 in de pen zit.

PvdAGroenLinks maakt zich verder ernstig zorgen om de financiële situatie van chronisch zieken en mensen met een beperking. Het eigen risico moet door chronisch zieken en mensen met een beperking jaarlijks vaak volledig worden betaald. Vaak vinden ze geen passende baan en behoren dan ook vaak tot de minima. Wij vinden dit zeer onrechtvaardig. Daarom dienden wij de motie chronisch zieken en mensen met een beperking die op 120% van het minimum inkomen zitten het eigen risico van 385,-  voor de ziektekosten volledig te compenseren. Wethouder Van Aphen verwijst naar de bijzondere bijstand en gaat voor meer structurele hulp.

Verder vroegen wij aandacht voor de o zo noodzakelijke mantelzorgers. Het Rijk heeft al sinds 2011 alle vergoedingen voor de mantelzorgers naar de gemeente overgeheveld en aangegeven dat 6,5% van het WMO budget voor deze vergoedingen gereserveerd zou kunnen worden. Tot op heden blijft de Gemeente Boxtel ver achter bij dit beschikbare bedrag en geeft mantelzorgers slechts waardebonnen twv €50,-. en eventueel vergoeding van parkeer- en telefoonkosten. De portefeuillehouder kiest voor een generieke maatregel en denkt dat ons voorstel dat dus niet is. We hebben echter gepoogd het te versimpelen. Door onze beider afwezigheid kunnen we dit niet nader onderbouwen. 

Meerdere partijen dienden moties in om de bestaanszekerheid te vergroten. Wij vroegen om al die eisen in samenhang te bekijken. Tot teleurstelling van vele partijen heeft geen enkele motie op dit gebied tot verandering geleid omdat het veelal overbodig zou zijn. 

Dan over het klimaat. Boxtel heeft onlangs een krachtige klimaatadaptatie aanpak vastgesteld. Inmiddels tonen de nationale klimaatscenario’s van het KNMI versnelling van de opwarming en een voorstaand klimaatwetenschapper, zoon van een bekende oud Boxtelaar, Leon Simons meldt dat het noordelijk halfrond nu al 130 dagen onafgebroken warm is! We zouden in paniek moeten zijn!. …Dit leidt ertoe dat PvdAGroenLinks Boxtel pleit voor 1. verdere investeringen tegen de droogte dan wel overstromingen en bedrijven en 2. inwoners nog meer aan te sporen om hun CO2-voetafdruk te halveren! 3. We missen nog steeds de ECB, energiecoöperatie. Zo’n energiegemeenschap zou dezelfde rechten moeten krijgen als publieke partijen. Te financieren vanuit de reserveringen . We zijn nu benieuwd of het college meer wil investeren. Het antwoord luidt dat ze dit via ‘groen’ en investeringen in het meerjarenplan al van plan zijn.

Noordwest of de ‘oksel’. Bij de toewijzing van dit uitbreidingsgebied baseren ons college en de provincie zich op rapporten uit de periode dat we nog niet zo bewust waren van de gevaren van klimaatopwarming. Inmiddels is ‘Water en bodem sturend’ het adagio. Daarom zijn we zo verbaasd over de koppigheid van bouwen in de Noordwest hoek. De kaarten kleuren oranje, dat wil zeggen: niet bouwen want er is een reële kans op natte voeten. Investeren in Noordwest is in onze ogen dus geldverspilling. De wethouder beantwoordt dat er in andere gebieden ook sprake van water danwel andere problemen zouden zijn. voor ons is dat niet bevredigend.

Vervolgens gingen we in op renderende investeringen die direct geld opleveren. De energiecrisis, inflatie, de na-ijleffecten van Corona, de grondstofprijzen die door het dak schieten en de afwezigheid van voldoende personeel. Deze factoren dragen bij aan een kostenopdrijvend effect. Wat we zien is dat veel organisaties  bezuinigingsmaatregelen treffen. Een gemeente kan juist het tegenovergestelde doen, namelijk anticyclisch investeren. In een laagconjunctuur investeren, dus lenen tegen nul procent rente. Concreet betekent dat om te lenen om met windmolens aan energie op te wekken. Kijk daarbij over onze Boxtelse grenzen heen bijvoorbeeld met buurgemeenten voor de RES of iets heel anders: de aankoop van windmolens niet op eigen grond maar op zee.  Dus toch een beetje Boxtel aan zee. Helaas werd hier niet op gereageerd.

We missen verder nog een bron van inkomsten. Dat is de baatbelasting. We pleiten voor verhoging van de OZB voor dure woningen. De wethouder meldt dat dit een landelijke keuze betreft. Reclame zorgt ervoor dat we veel consumeren. Omdat we minder moeten verspillen zou PvdAGroenLinks liever zien dat de reclamebelasting en de precariorechten aanzienlijk zouden worden verhoogd. PvdA-GroenLinks vraagt verder aandacht voor handhaving bij verbouwingen van woningen. Nu worden veel verbouwingen uitgevoerd zonder controle. Komt dat door het ambtenaren tekort of omdat alle aandacht uitgaat naar de prioriteitenlijst bouwprojecten? Wij voorzien dat op enig moment alle verbouwingen in 1 keer worden gelegaliseerd. Dat zou niet eerlijk zijn ten opzichte van inwoners die zich wel aan de regels houden. Deze precedentwerking leidt ertoe dat we de regie kwijt raken en de gemeente mogelijk in rechtszaken verzandt. De wethouder was het niet met ons eens en vraagt inwoners op elkaar te letten. Tot slot hadden we nog 3 algemene aanbevelingen

  1. een CO2-administratie, naast de begroting in euro’s;
  2. onze gemeente kan nog slimmer met geld omgaan met een digitaal netwerk met Cyclos software. en
  3. hanteer ‘true pricing’, neem ook verborgen milieu- en sociale kosten mee.

Tot slot. Geacht college en collega raadsleden kijk naar de Toekomst stoel en kies voor een volhoudbaar en rechtvaardig Boxtel!