Net voordat dit plan ter instemming wordt aangeboden aan de Raad, worden we bijgepraat over de stand van zaken rondom de sluiting van de dubbele overgang en de VLK. De kosten stijgen enorm en de financiële dekking is hoogst onzeker. De integrale visie, realisatie Keulse Baan, Tongeren en de fietsonderdoorgang is daarmee ook onzeker geworden. Dit is onaanvaardbaar.

Eerder is afgesproken dat de dubbele overgang pas sluit als alle maatregelen zijn genomen en nu legt het college de VLK voor als geïsoleerde maatregel voor de verkeersstromen in Boxtel.

De VLK is wat ons betreft overbodig, weggegooid geld en een aantasting van het landschap. Door de verhoogde stikstofuitstoot zal de kwaliteit van de Kampina verder onder druk komen staan en de nu al slechte luchtkwaliteit van Noord Brabant zal niet verbeteren. 

Met de sluiting van de dubbele overweg zal Kalkheuvel al aanzienlijk minder verkeer te verwerken krijgen. Onze eigen tellingen laten zien dat er nu al minder (vracht)-verkeer door Kalkheuvel gaat. Geschiedenis leert ons dat elke nieuwe weg gebruikt wordt, maar bij afsluitingen worden nieuwe onvoorziene, alternatieven vaak gerealiseerd. De VLK zal meer verkeersstromen in gang zetten. En wij willen niet op dezelfde manier van groei groei en nog eens groei blijven doorgaan. Het verkeer uit Kalksheuvel kan via Ladonk nog steeds Boxtel bereiken, maar de fiets is een aantrekkelijker alternatief om het centrum te bereiken. Het verbreden van de Keulse Baan zou dan ook eerder aan de orde zijn dan de nieuw aan te leggen VLK. 

Maar hebben we in Boxtel wel een verkeersprobleem? 

Een tweetal dagelijkse files van een kwartier rechtvaardigt ons inziens geen enorme investering, die bovendien de natuur en het landschap aantast en de stikstofuitstoot vergroot. Boxtel wil een groene parel zijn. Laten we het landschappelijk karakter van Boxtel dan ook handhaven en de Kampina tegen verdere verzuring beschermen. De meest effectieve en goedkoopste oplossing voor Kalkheuvel, namelijk bestemmingsverkeer met een vrachtwagenverbod, wordt door het college steeds terzijde geschoven. Wij kunnen het niet verantwoorden om zo’n grote investering te gaan doen voor een VLK die bovendien nog naast een kwetsbaar natuurgebied loopt. We zien de krantenkoppen al voor ons: een financieel debacle voor de VLK, teruggefloten worden bij de Raad van State omdat het Stikstofdossier niet op orde is.

Stukken over salderingsovereenkomst tussen gemeente en pluimveebedrijf ontbreken evenals de geactualiseerde berekeningen van deze overeenkomst. Deze stukken zouden als bijlage worden toegevoegd maar zijn nergens te vinden. Kan de wethouder deze stukken ons alsnog doen toekomen? 

Wij zullen dan ook tegen deze plannen stemmen en pleiten voor een goed effectief integraal verkeersplan, dat rekening houdt met schone lucht, de fiets en een economie die zich beweegt naar een meer lokale markt. Voortschrijdend inzicht in deze complexe tijd waar de natuur en klimaat zo onder druk staan vraagt om andere oplossingen. Wij willen de auto niet langer centraal stellen, maar onze mondiale voetafdruk verkleinen.