Fijn dat we mede door de gemeentefondsuitkeringen in de zwarte cijfers zijn beland want we staan voor immense opgaven. Zoals de aanpak van de klimaatcrisis, huizenbouw, aanleg bedrijventerrein, de overbelaste (ouderen)zorg en de energietransitie. En aan de onderkant van de samenleving door ongelijkheid en polarisatie zijn er heftige problemen. Onze gemeente probeert door middel van participatie de betrokkenheid te vergroten. 

PvdA-GroenLinks ziet welzijn als het fundament van onze Boxtelse samenleving. Door welzijn een meer prominente plek in het beleid en in de uitvoering te geven:

a) We willen dan ook graag de bezuiniging op het sociaal domein terugdraaien. Wij dienen de motie van CDA samen met CDA aan. Onze toelichting: Dus niet alleen meer financiële middelen, maar wij vragen juist aandacht voor het feit dat bij toekenning van hulpmiddelen of een PGB niet alleen de benodigde vinkjes worden gezet, maar dat er juist gekeken wordt naar het eindresultaat.

Bovendien vragen we om aandacht voor preventie, zoals het vooraf in de wijk te investeren.  

  • Laat vooraf daadwerkelijk zien dat je begaan bent met het leven van de mensen in die buurt (Vrilkhoven en noord-west)
  • want als je als gemeente ondersteuning geeft aan de initiatieven van onderop, dan mag je ook iets terugvragen en zullen mensen vaak zeer bereid zijn hun deuren en harten (voor nieuwe buurtgenoten te openen). 

We zien nu vanuit de wijkraden een positieve houding om mee te denken met de bijvoorbeeld de hagen. We dienen dan ook graag de motie over de hagen mee in. 

Juist PvdA-GroenLinks heeft de input van de wijkraden toegevoegd aan deze motie.

Leefbaarheidsvraagstukken voor jongeren. Laten we nog meer samen nadenken over en met jongeren. Jongeren die door corona minder veerkrachtig zijn en meer hulp nodig hebben. Het project Gezonde scholen van de GGD kan daaraan bijdragen. Als we het dan toch over jongeren hebben, dan maak ik de brug naar toekomstige generaties.

b) Toekomstige generaties.

Eigenlijk hebben we het dan over natuur en milieu. Over onze gezondheid en welzijn! We bevinden ons op dit moment in een uniek tijdspanne waarin wij ons als soort geplaatst zien voor de grote morele keuze. 

 Ofwel we dragen zorg voor de toekomst van deze wereld en onze kinderen of we werken mee aan de vernietiging ervan. Het is niet ingewikkelder dan dit. Elke euro bijvoorbeeld uitgegeven aan betere luchtkwaliteit levert meer dan 10 euro gezondheidswinst op.

Bij de kadernota dienen we twee moties in:

  • een motie in om de bezuiniging op duurzaamheid terug te draaien. Deze motie werd ingediend omdat voor 2023 er geen extra middelen voor de klimaatcrisis worden begroot.
  • in het kader van ‘de vervuiler betaalt’ dienen we bij een motie in óm de afvalberg te verminderen.  

Tot slot. PvdA-GroenLinks ziet dus graag aandacht voor welzijn, nu en voor onze toekomstige generaties, dat is een veerkracht Boxtel! 

MijnGemeenteDichtbij over de eerste burap 

hierover willen we enkele ‘losse’ opmerkingen plaatsen

  • Aansturing ambtenaren apparaat. We missen voor de benodigde 1,4 miljoen voor de verbetering van de aansturing van MGD een plan met onderbouwing.
  • Rechtszaken. We zien te veel projecten eindigen bij de rechtbank. ‘Bezint eer gij begint zou ons devies zijn’ want we geven liever geen geld uit aan rechtszaken.  
  • Gemeentelijke communicatie. De communicatie rondom de Kerntaken debacle liet zien dat gemeentelijke communicatie een zwakke plek is. We zien eigenlijk nog steeds dat de communicatie moet verbeteren zoals bij de swipocratie voor Omgevingswet 2040 en de vragen over de speeltuinen. Deze waren niet eenduidig en de inzendtermijn was veel te snel voor een goede respons.
  • ‘Leren van..’ verder vinden we het een gemiste kans dat we het ambtenarenapparaat niet kritisch mogen bekijken. Van opbouwende kritiek dan wel feedback kan het werk en daarmee onze gemeente alleen maar beter worden.

Dank voor uw aandacht.

De moties om de bezuinigingen op sociaal domein en duurzaamheid terug te draaien werden ontraden. In het najaar kijkt het college opnieuw naar de stand van zaken, dan kijkt men ook alsnog naar de te goedkope afvaltarieven.