Open brief aan College van B & W Boxtel

Cc raadsleden

Boxtel, 22 augustus 2021

betreft: IPCC-rapport vraagt om politieke stappen

Beste mensen,

Er is nu een beleidsakkoord in Boxtel dat o.a. beoogt energieneutraal te worden rond 2030. De zomer van 2021 wordt gekarakteriseerd door extreem weer met hitte, overstromingen en bosbranden door droogte en de conclusies van het onlangs uitgekomen IPCC-rapport zijn duidelijk. De opwarming versnelt, maar we hebben nog de kans om binnen de twee graden opwarming te blijven. Vooral de komende vijf jaar zijn daarvoor cruciaal. Ook Boxtel heeft die kans!

Nu is de politiek aan zet.

Vanwege de kerntakendiscussie en de bezuinigingen kijkt Boxtel 5 jaar vooruit. Duurzaamheid wordt door alle partijen onderschreven, maar we zien dat het onvoldoende integraal en met te weinig urgentie wordt aangepakt.

Daarom geeft PvdA-GroenLinks een handleiding voor een veerkrachtig Boxtel cq. een natuur-positief en klimaatrechtvaardig met 0,0 emissie van vervuilende stoffen:

 1. Hanteer een eenduidige definitie van integrale duurzaamheid en handhaaf hierop

De definitie zou kunnen zijn: Organiseer de gemeente zo dat we

 • én gebruik maken van hernieuwbare energie en grondstoffen
 • én materialen produceren, die ‘voedsel’ zijn voor een biologische- of technische kringloop
 • én het functioneren van de natuur niet ondermijnen of zelfs versterken
 • én zorgen dat mensen op een goede manier in hun behoeften kunnen voorzien!
 1. Informeer inwoners over de CO2-voetafdruk. 

Inzicht in impact helpt effectief om te verduurzamen. Data-opslag, minder vliegen en minder vlees eten hebben een grote impact. Persoonlijke keuzes zijn voor 84% verantwoordelijk voor de voetafdruk (Natuur & Milieu 2021).

Richt je transitie pijlen overigens op ons systeem (bijv. mobiliteit), niet op de individuele inwoner; die inwoner kan wel vrijwillig een bijdrage leveren.

Persoonlijk contact met inwoners is heel belangrijk. Massamedia zijn prima inzetbaar als informatiebron.

Richt verder in het gemeentehuis of in het centrum een ruimte in waar inwoners informatie over de transitie kunnen krijgen over klimaatopwarming, duurzame (lokale) energie, duurzame voeding en de lokale mogelijkheden. Laat lokale vrijwilligers andere inwoners daar ter plekke rondleiden.

 1. Communiceer helder over de transitie

Duurzaamheid dekt overigens onvoldoende de lading; transitie van de samenleving is een betere aanduiding.

Zet de bestaande organisaties maximaal in. Denk daarbij aan de ECB, Transitie Boxtel, Eetbaar Boxtel, de  Bomen Brigade Boxtel ed.

Zet een publiekscampagne met hoge impact in om de inwoners te helpen.

Ondersteun de afdeling communicatie met een klimaat psycholoog. Inwoners blijven apathisch als ze zich machteloos voelen. Roep op tot hulp dan voelen mensen zich gezien en gehoord en doen actief mee.

Houd verder rekening met het volgende:

 • ‘Haalbaar en betaalbaar’ en ‘De transitie is duur’ zijn veelgehoorde misvattingen en zelfs misleidend. Het blijkt dat als we niets doen de kosten op een veelvoud zullen uitkomen. Leg dit iedere keer weer uit! In Duitsland lopen de schattingen van kosten van de overstromingen op naar 1,3 miljard.
 • Nu of nooit? Dan kun je denken dat het al te laat is. Focus op haalbare zaken.
 • Urgentie wekt bij mensen apathie in de hand. Door schrik komen mensen maar kort in beweging. Door het aangeven van positieve redenen doen zij dit langdurig.
 • Nu is het voordeel op lange termijn zichtbaar. Wat zijn de tussentijdse doelen?
 • Snelle verandering is het meest te verwachten bij  inwoners jonger dan 45 jaar, vrouwen, hoogopgeleiden en ‘stadse’ Boxtelaren  die zichzelf identificeren als planeetbewoners.
 • Er moet een gevoel van eigenaarschap zijn. Mijn kinderen, mijn thuis, mijn woonwijk, mijn windmolen dan komt men in actie.
 • Gehechtheid is groot. Onderschat niet wat mensen denken te moeten opgeven, bijvoorbeeld de auto.
 • Niemand wil op status inleveren, maar men heeft wel wat voor zijn/haar kinderen over.
 • Niet oordelen. Pas vanuit veiligheid is verandering mogelijk. Vergelijk de sofa van de psycholoog.
 • Een echte discussie start pas met het recht op ‘nee’-zeggen.
 • Het klimaat weerspiegelt hoe wij met de Aarde omgaan. Dus zorgzaamheid voor onszelf en de Aarde stimuleren.
 1. Vertel het eerlijke verhaal. 

Het Covid-19 virus houdt ons nog steeds in de greep. We praten de hele tijd over corona-maatregelen, maar we praten niet over de oorzaken. De opwarming van de Aarde mede veroorzaakt door de bio-industrie tast onze gezondheid aan. Sommige mensen zijn daarin kwetsbaarder dan anderen. Planten en dieren sterven uit en dat is niet meer terug te draaien.

 1. Geef het goede voorbeeld van integrale transitie:
 • Denk hierbij aan een onmiddellijke stop op het aanleveren van gekapte bomen voor biomassa.
 • Pas gesloten winkeldeuren beleid toe: ‘s zomers bij hitte de warmte buiten houden en ‘s winters bij koude warmte binnen houden.

Door De Kleine Aarde heeft Boxtel al tientallen jaren het imago bij inwoners van Nederland van een klimaatvriendelijke gemeente. Het is in 2021 nog een goed bekend begrip. Laten we dit vooral voor onze gem Ons doel is uiteindelijk te leven met minder vervuiling,

Wij wensen u veel wijsheid en succes toe!

Fractie PvdA-GroenLinks Boxtel