We horen dat de Klankbordgroep rondom de overlast van Vion ontevreden is over de behaalde resultaten. Inwoners constateren nog steeds veel stankoverlast. Geluidsoverlast is reeds geruime tijd manifest. Bovendien zijn er meer slepende kwesties. Vandaar dat dit resulteert in onderstaande vragen. Wij ontvangen graag hierop uitgebreide antwoorden.

Revisievergunning

Vion heeft een lappendeken aan vergunningen. De situatie is daarmee onoverzichtelijk en mede met het oog op de nieuwe Omgevingswet zou Vion in 2020 een revisievergunning aanvragen. Het bevoegd gezag vervangt dan meerdere oude omgevingsvergunningen door één omgevingsvergunning. De raad krijgt een voorontwerp en vervolgens komt de revisievergunning in de raad.

Volgens ons wordt er verder elke 10 jaar naar de lopende vergunningen gekeken of er nog sprake is van BBT (Best Beschikbare Techniek). We vragen ons af hoe dat bij Vion en Hydrobusiness zit. Hydrobusiness draait sinds 2015. Vion had in 2019 een milieuneutrale uitbreiding. De laatste revisievergunning Vion dateert van 2009. Toen was de slachtcapaciteit minder en de verwerkingsfabriek was nog niet actief. Het wordt hoog tijd de hele vergunningen reeks te ijken op de BBT en de capaciteit.

Onze inschatting is dat Vion incl. Hydrobusiness uit zijn voegen is gegroeid en daardoor met name het afvalbeheer (zuiveringscapaciteit, slib opslag en -verwerking, kadavers) onvoldoende onder controle heeft. Ook de wassers zitten op hun max. De wassers en hallen ventileren zover de capaciteit dit toelaat naar de eventuele schoorsteen.

 1. Wanneer is de revisievergunning van Vion met al haar juridische entiteiten gereed? Kunt u ons inzage geven in het huidige proces rondom de revisievergunning?

De aantallen wachtende varkens onder overkapping op de parkeerplaats kan worden vergeleken met de omvang van een veehouderij. Dit is vergelijkbaar met een varkensmesterij. Een veehouderij moet tegenwoordig wassers hebben om de geurhinder te beperken. Ergo: De open overkapping emitteert de lucht van de varkens vrij naar buiten en de gele ventilatoren verspreiden de stank nog meer. In het geurrapport van Witteveen en Bos wordt wel melding gemaakt van deze geurbron, maar er is geen aanpak bij vermeld.

 1. Hoe gaat het met voortgang van de realisatie van de maatregelen uit het rapport van Witteveen+Bos? Hoe gaat Vion de stankoverlast van de varkens onder de overkapping aanpakken en wordt dit in de revisievergunning meegenomen?

We zijn in de veronderstelling dat Vion een schoorsteen wil plaatsen om een klein deel van de stankoverlast aan te gaan. U heeft de raad hiervoor een tijdschema gegeven. Tot op heden hebben we geen aanvraag gezien en geen terugkoppeling van een eventuele verandering ontvangen.

 1. Kunt u ons de oorzaak en status van de aanvraag van de schoorsteenvergunning doorgeven?

Het blijkt overigens dat een aantal potentiële kopers van een woning op Jorishof afziet van koop door de stank.

 1. Denkt u dat meerdere bouwprojecten in de nabije omgeving van Vion door stankoverlast hinder gaan ondervinden?

Effecten op onze gezondheid

Tot op heden is de stank alleen vertaald naar het zintuig: de neus. Maar stank is een chemische formule die ons ziek kan maken en het immuunsysteem kan aantasten. Reeds in 1923 was er een actie van Gezondheidscommissie van de gemeente Boxtel onder aanvoering van dr P. Hoek, de eerste huisarts van Boxtel. Men stelde voor om maatregelen te treffen om iets te doen aan de vervuiling van de Dommel en de stank van de exportslagerij! Sinds juni 2019 vragen we met de motie van Boxtel stankvrij ook om een onderzoek naar de gezondheidseffecten van de vervuiling in de lucht. Boxtel neemt deel aan het SLA. Men meet zwaveldioxide (SO2) niet, terwijl dit bij Vion bij de verbranding van haren en nagels aan de orde is en een zwavelige geur vaak wordt geroken.

 1. Wordt SO2 door de luchtwassers tegengehouden? Zo nee, wanneer wordt er gestart met metingen naar concentraties SO2.

Geluidsoverlast

Op het terrein van Distrifresh staan dieselgestookte koelwagens te brommen. De geluidsbronnen gaan onderling resoneren en versterken elkaar nog eens. Het is als een kakofonie van doordringende geluiden. Als de wind verkeerd staat kunnen inwoners door deze ‘tonale’ geluiden ‘s nachts niet slapen.

Op het terrein van VION zelf staan ook van die wagens te brommen. Deze wagens worden, naast transport, wellicht ook gebruikt voor tijdelijke opslag. Het is dus niet alleen geluid van af- en aanrijdende wagens van zeer vroeg tot ‘s avonds laat, maar vooral van stilstaande wagens met gekoelde opslag.

Doordat de verwerkingsfabriek erbij is gekomen kunnen we ons voorstellen dat het het aantal koelwagens met inwerking zijnde koelmotor sterk is toegenomen. Er is nu ook meer tijdelijke opslag in de koelwagens nodig. Dus meer dan de dubbele geluidoverlast. Er zijn nauwelijks geluidswerende voorzieningen. Kunt u onderstaande oplossingen ter overweging aan Vion doorgeven?

  • Minder koelmotoren aanzetten.
  • Een betonnen muur/ geluidsisolatie plaatsen rond de standplaatsen van de koelwagens.
  • Overstappen op volledig elektrische koeling. Deze zijn veel stiller en ook energiezuiniger.

Op Stapelen zijn geluidsmetingen verricht en er vindt een ruime overschrijding plaats. Deze resulteren nog niet in effectieve maatregelen, terwijl de gestelde uitvoeringstermijn van vier maanden al een paar maanden is verstreken.

 1. Welke maatregelen staan op stapel en hoe gaat het College garanderen dat ze ook werkelijk worden genomen? Wij vragen u bij deze om ook geluidsmetingen te laten plaatsvinden met het oog (oor) op de geluidsoverlast van de inwoners uit Lennisheuvel. Gaat u hiertoe de Omgevingsdienst opdracht geven? Inwoners uit Lennisheuvel geven aan dat na een melding de geluidsoverlast mindert en dat het geluid enkele uren later weer op volle sterkte is. Inwoners zeggen geen terugkoppeling te krijgen.

Omgevingsdienst

Begin 2021 heeft de directeur van ODBN de heer Jan Lensen aan de raad aangegeven dat er mogelijk door de lange duur van arbeidscontracten bij grote ondernemingen de onafhankelijkheid in het geding zou zijn. Hij gaf aan op korte termijn job rotation in te willen zetten. Vion was een van de betrokken bedrijven. Tot op heden zien we echter geen wisseling van personen die de controles uitvoeren.

 1. Wanneer gaat de ODBN deze job rotation doorvoeren?

Watervervuiling

Door de plaatsing van de afvalwatertanks is zichtbaarder hoeveel afvalwater Vion als mega slachter en verwerker produceert. Per dag ongeveer evenveel als onze inwoners samen, namelijk ongeveer evenveel als 25.000 Boxtelaren! Bovendien vereist het afvalwater van Hydrobusiness nog steeds een extra zuivering.

Kijken we naar de rioolheffing. Grootverbruikers hebben boven het verbruik van 30.000 m3 aangepaste tarieven en bij ‘super grootverbruikers’ worden prijsafspraken gemaakt waarbij de prijs omlaag gaat. Hanteer je het toekomstige principe ‘de vervuiler betaalt’  of ‘true price’ (de echte kostprijs) dan derft onze gemeente aanzienlijke inkomsten. Het principe draagt ook bij aan het spaarzaam omgaan met water.

 1. Kunt u onderzoeken welke afspraken er zijn gemaakt met betrekking tot de rioolheffing, en indien deze zeer gunstig zijn ten opzichte van kleinere verbruikers, deze afspraken geactualiseerd kunnen worden volgens het principe “de grote vervuiler betaalt” en zodat ook de gemeentelijke inkomsten kunnen worden vergroot?

Energie-besparing en -gebruik cq CO2.

De ODBN houdt namens gemeenten en provincie toezicht op de naleving van energiebesparing verplichtingen.  Er gelden de volgende verplichtingen:

  • Activiteitenbesluit: bedrijven met een energieverbruik hoger dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas vallen onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Dit artikel verplicht bedrijven energiebesparende maatregelen te treffen wanneer de investering zich binnen vijf jaar terugverdient.
  • Informatieplicht: sinds 1 juli 2019 is een Informatieplicht opgenomen in het Activiteitenbesluit. Deze verplicht bedrijven elke vier jaar in het eLoket van de Rijksoverheid te rapporteren over hun energieverbruik en de getroffen maatregelen.
 1. Valt Vion onder het activiteitenbesluit en deze informatieplicht? Zo ja, kunt u ons inzage geven van de stand van zaken? Houdt de gemeente toezicht en handhaaft zij deze wet over wat Vion met deze verplichtingen heeft gedaan.
 2. Is doding d.m.v. CO2 wel van deze duurzame tijd? Electrisch doden is diervriendelijker en klimaatvriendelijker, kan daarop worden aangestuurd?

Leefbaarheid vs. economie

Inwoners geven aan dat er een kanteling moet komen in aandacht en bewustwording van Vion en ons college. College en burgemeester kunnen uitstralen en verkondigen dat het belang bewoners en werknemers voorop staat en niet het bedrijfsbelang. Inwoners vergelijken het met een etterende puist waar af en toe een zalfje op wordt gesmeerd door de gemeente. De omwonenden voelen zich machteloos en hebben geen zalfjes of iets anders om in te zetten.

 

 1. Hoe gaat het college het bedrijfsbelang van Vion en de leefbaarheid van onze inwoners beter in balans brengen?